เหล็กเส้นขึ้นรูปตัดและดัด (Cutting and Bending Rebar)

30 ธันวาคม 2021

ในปัจจุบันเกิดปัญหาขาดแคลนแรงงานก่อสร้าง และโครงการก่อสร้างหลายแห่งมีพื้นที่จำกัด ไม่เอื้ออำนวยต่อการดำเนินกิจกรรมในหน่วยงานก่อสร้าง รวมถึงการทำงานตัด-ดัดเหล็กเสริมคอนกรีต  ด้วยเงื่อนไขข้อจำกัดดังกล่าว การใช้เหล็กตัด-ดัดสำเร็จรูป (Cut and Bend: CAB)  จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับโครงการก่อสร้างในปัจจุบัน นอกจากจะสามารถลดข้อจำกัดเรื่องพื้นที่การทำงาน ลดข้อจำกัดด้านแรงงานที่เริ่มขาดแคลนได้แล้ว ยังสามารถลดต้นทุนงานเหล็กเสริมคอนกรีตโดยรวม และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเหล็กทั้งในด้านระยะเวลาและคุณภาพได้ด้วย

จากงานสำรวจข้อมูลความพึงพอใจของกลุ่มผู้รับเหมาก่อสร้างที่เคยใช้เหล็กตัด-ดัดสำเร็จรูป (Cut and Bend: CAB) พบว่าส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ และเห็นถึงประโยชน์ที่ได้รับในมุมมองที่แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่วัตถุประสงค์ของการใช้เหล็กตัด-ดัดสำเร็จรูป  ซึ่งสามารถสรุปประโยชน์ของการใช้เหล็กตัด-ดัดสำเร็จรูปได้เป็นประเด็นหลัก ดังนี้

จากงานวิจัยพบว่าการเลือกใช้บริการเหล็กเส้นขึ้นรูปตัดและดัด จะช่วยลดค่าใช้จ่ายทางตรง (Direct Cost) และช่วยลดปริมาณการเกิดเศษเหล็ก ซึ่งจัดเป็น Waste ของงานก่อสร้างได้มาก แต่ความคุ้มค่าในการใช้งานเหล็กเส้นขึ้นรูปตัดและดัดจะคุ้มค่ามากหรือน้อย ก็ขึ้นอยู่กับการบริหารโครงการก่อสร้างของวิศวกรในโครงการนั้น ๆ ด้วย โดยมีสรุปความคุ้มค่าดังตาราง

นอกจากการใช้งานเหล็กเส้นขึ้นรูปตัดและดัดจะช่วยลดค่าใช้จ่ายทางตรง (Direct Cost) ได้แล้วยังสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายทางอ้อม (Hidden Cost) ได้ด้วย ซึ่งค่าใช้จ่ายทางอ้อมเหล่านี้มักไม่ได้เกิดขึ้นจากการทำงานใดงานหนึ่งโดยตรง อาจจะไม่ใช่ในรูปของตัวเลขจำนวนเงิน อาจเกิดขึ้นจากผลกระทบจากงานอื่น ๆ จึงทำให้ค่าใช้จ่ายทางอ้อมไม่สามารถระบุเป็นค่าใช้จ่ายที่ชัดเจนแน่นอนได้ โดยจากงานวิจัยได้ระบุเรื่องของประโยชน์ของการใช้เหล็กเส้นขึ้นรูปตัดและดัดต่อค่าใช้จ่ายทางอ้อมไว้ ดังนี้

จากข้อมูลที่กล่าวว่าข้างต้นจะพบว่าการใช้เหล็กตัด-ดัดสำเร็จรูป (Cut and Bend: CAB) มีส่วนช่วยให้การทำงานก่อสร้างในปัจจุบันมีความสะดวก รวดเร็ว และแก้ปัญหาหลายๆอย่างในงานก่อสร้างได้ดีขึ้น รวมถึงเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของผู้รับเหมาให้มากขึ้น และเป็นแนวทางในการปรับปรุงการบริหารงานก่อสร้างของไทยให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น