ทาทา สตีล (ประเทศไทย) เหล็กไทยไปไกลทั่วโลก

13 มกราคม 2022

ทาทา สตีล (ประเทศไทย) เหล็กไทยไปไกลทั่วโลก

ทาทา สตีล (ประเทศไทย) มุ่งเน้นการพัฒนาสินค้าและบริการให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ดังเช่นในกลุ่มตลาดแถบอเมริกาเหนือ ซึ่งมีแนวโน้มความต้องการใช้สินค้าเหล็กเส้นคุณภาพสูงเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากในปัจจุบัน และการผลิตในภาคพื้นทวีปที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการที่มากขึ้น จึงเป็นโอกาสดีในการขยายตลาดของบริษัท

ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จึงได้พัฒนาสินค้าเหล็กเส้นและเหล็กลวดให้มีคุณภาพสูงตามเกณฑ์มาตรฐานเหล็กเส้นและเหล็กลวดอุตสาหกรรมของทวีปอเมริกา เพื่อส่งออกไปสู่ประเทศแคนาดาได้สำเร็จ เป็นการตอบสนองความต้องการสินค้าคุณภาพสูงในแถบอเมริกาเหนือ ทั้งในประเทศแคนาดาและ สหรัฐอเมริกา มีการปรับปรุงบริการและรูปแบบการแพคสินค้าสำหรับขนส่งให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมถึงการปรับปรุงรูปแบบการขนส่งเหล็กเส้นความยาวพิเศษเพื่อไปยังท่าเรือ โดยเราได้เริ่มส่งสินค้าดังกล่าวตั้งแต่ในช่วงเดือนเมษายน 2564 ทั้งสินค้าในกลุ่มเหล็กเส้นก่อสร้าง และเหล็กลวดอุตสาหกรรม  ซึ่งได้สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าเป็นอย่างมาก โดยลูกค้าได้มีการสั่งสินค้าดังกล่าวอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของประเทศไทย ที่สินค้าเหล็กของไทยเป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมถึงบริษัทยังได้นำความรู้จากการพัฒนาสินค้าดังกล่าวมาใช้ในการยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าในประเทศอีกด้วย