About Us

An institution built and nurtured on values and ethics

เกี่ยวกับเรา

เลขทะเบียนบริษัท

0107545000136

ประเภทธุรกิจ
ผลิตและจำหน่ายเหล็กทรงยาว
ทุนชำระแล้ว
ผลิตและจำหน่ายเหล็กทรงยาว
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ต่อหุ้น
1.00 บาท
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
555 อาคารรสา ทาวเวอร์ 2 ชั้น 20 ถนนพหลโยธิน
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ +66 2937 1000
โทรสาร +66 2937 1224
12 กรกฎาคม 2545
บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จัดตั้งขึ้นตามโครงสร้างการควบรวมกิจการระหว่าง NTS SISCO และ SCSC ซึ่งสองบริษัทหลังถือหุ้นโดย บจก. ซีเมนต์ไทยโฮลดิ้ง
29 พฤศจิกายน 2545
วันเริ่มจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
18 ธันวาคม 2545
วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก
4 เมษายน 2549
Tata Steel Limited ยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ บมจ. มิลเลนเนียม สตีล จาก บจก. ซีเมนต์ไทยโฮลดิ้ง
14 ธันวาคม 2549
บริษัทเปลี่ยนชื่อจาก “บริษัท มิลเลนเนียม สตีล จำกัด (มหาชน)” เป็น “บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)”
27 สิงหาคม 2563
บริษัท เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้เปลี่ยนชื่อ เป็น บริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วิสัยทัศน์ของเรา

เหนือระดับในอาเซียนในการสร้างคุณค่าต่อผู้มีส่วนได้เสียและการเป็นบรรษัทพลเมือง

พันธกิจของเรา

พัฒนาและส่งมอบเหล็กมูลค่าเพิ่ม พร้อมสร้างสัมพันธภาพระยะยาวกับผู้มีส่วนได้เสีย บนรากฐานของความไว้วางใจและเอาใจใส่

ความปลอดภัย

ลดอุบัติเหตุจากการทำงานถึงขั้นหยุดงาน (LTIF) ให้เป็น 0

ค่านิยมของเรา

ทาทาได้ขับเคลื่อนองค์กรด้วยค่านิยม 5 ประการ ซึ่งเป็นรากฐานในการดำเนินธุรกิจของเรา

คุณธรรม

ความเป็นเลิศ

ความเป็นหนึ่งเดียว

ความรับผิดชอบ

ความเป็นผู้บุกเบิก

บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย)

ผังโครงสร้างองค์กร

คณะกรรมการ

นายอาชีช อนุปัม

 • ประธานคณะกรรมการ
 • ประธานคณะจัดการ
 • กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน

นายอลัน แคม

 • กรรมการอิสระ
 • ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและทบทวนความเสี่ยง
 • กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน

นางสาวอนุตตรา พานโพธิ์ทอง

 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการตรวจสอบและทบทวนความเสี่ยง
 • ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน

นายเทวัญ อุทัยวัฒน์

 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการตรวจสอบและทบทวนความเสี่ยง
 • ประธานคณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน

นายธราธร เปรมสุนทร

 • กรรมการ
 • กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน

นายซานจิบ นันดา

 • กรรมการ
 • กรรมการจัดการ

นายราจีฟ มังกัล

 • กรรมการ
 • กรรมการจัดการ
 • กรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน

นายตารุน ดากา

 • กรรมการ
 • กรรมการจัดการ
 • กรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน
 • กรรมการผู้จัดการใหญ่

ผู้บริหาร

นายตารุน ดากา

กรรมการผู้จัดการใหญ่

นายจายันทา ชาคราบอร์ตี้

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – การเงิน

นายชัยเฉลิม บุญญานุวัตร

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
การตลาดและการขาย

นายอมิท คันนา

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ความเป็นเลิศทางธุรกิจและบริการกลุ่ม

นายพรชัย ตั้งวรกุลชัย

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – โรงงาน NTS

นายรุ่งโรจน์ เลิศอารมย์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – โรงงาน SISCO

นายศักดิ์ชัย ลอยฟ้าขจร

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – โรงงาน SCSC

นายวิชาญ วรรณา

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – จัดหา

 

รางวัลและความสำเร็จ

 • รายชื่อหุ้นยั่งยืน ประจำปี 2564
  TSTH ได้รับการประกาศจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน ประจำปี 2564
 • รางวัลรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2564
  TSTH ได้รับรางวัล รายงานความยั่งยืน ประจำปี 2564 ในระดับ “รางวัลเกียรติคุณ” (Sustainability Disclosure Award 2021) จากสถาบันไทยพัฒน์ โดยการประเมินข้อมูลผ่านรายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของ TSTH ซึ่งสะท้อนถึงการดำเนินงานขององค์กรต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG)
 • รางวัลประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น ประจำปี 2564
  TSTH ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ประจำปี 2564 ในฐานะที่เป็นองค์กรที่บริหารอย่างมีจริยธรรมตามหลักจรรยาบรรณ จากหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
 • รางวัล CSR-DPIM Continuous ประจำปี 2564
  TSMT – โรงงาน NTS ได้รับรางวัลสถานประกอบการเครือข่ายที่มีการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 และ โรงงาน SISCO ได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ประจำปี 2564 (CSR-DPIM Continuous) ประเภทโรงประกอบโลหกรรม และ SCSC ผ่านเกณฑ์การประเมิน CSR-DPIM เป็นปีแรก จากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม
 • รางวัล CSR – DIW Continuous ประจำปี 2564
  TSMT – โรงงาน SISCO โรงงาน SCSC และโรงงาน NTS ได้รับรางวัลสถานประกอบการรวมพลังสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นสุขอย่างยั่งยืน (CSR-DIW Continuous) ประจำปี 2564 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดยรางวัลนี้มอบให้กับโรงงานอุตสาหกรรมที่มุ่งมั่นแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง
 • รางวัลสถานประกอบการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย และรางวัลหน่วยงานความปลอดภัยดีเด่น ประจำปี 2564
  TSMT – โรงงาน SCSC และ SISCO ได้รับรางวัลสถานประกอบการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย
  อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2564 ในระดับประเทศ และ SISCO ได้รับรางวัลหน่วยงานความปลอดภัยดีเด่น จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
 • ประกาศนียบัตรคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ประจำปี 2564
  TSMT – โรงงาน SISCO ได้รับประกาศนียบัตรคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ประจำปี 2564 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) โดยเป็นรางวัลที่มอบให้กับองค์กรที่มีส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศและให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง
 • รางวัลเหมืองแร่สีเขียว ประจำปี 2564
  TSMT – โรงงาน NTS และ โรงงาน SCSC ได้รับรางวัลเหมืองแร่สีเขียว ประจำปี 2564 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 และโรงงาน SISCO ได้รับเป็นปีแรก จากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม ในการพัฒนาและยกระดับกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นที่ยอมรับและสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างราบรื่น ก่อให้เกิดการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืน
 • รางวัลธงขาวดาวเขียว ประจำปี 2564
  TSMT – โรงงาน NTS และ โรงงาน SCSC ได้รับรางวัลธงขาวดาวเขียวประจำปี 2564 จากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยรางวัลนี้มอบให้กับผู้ประกอบการที่มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยที่ผ่านการตรวจประเมินอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม
 • รางวัลโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่มีคุณภาพต่อสังคม ประจำปี 2564
  TSMT – โรงงาน NTS และ โรงงาน SCSC ได้รับประกาศนียบัตร โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่มีคุณภาพต่อสังคม ประจำปี 2564 ระดับ Gold Plus Awards จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
 • การรับรอง ISO 50001:2018 ระบบการจัดการพลังงาน
  TSMT – โรงงาน SCSC ผ่านการรับรอง ISO 50001:2018 ระบบการจัดการพลังงาน สำหรับขอบข่ายการผลิตเหล็กแท่งและเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต