About Us

An institution built and nurtured on values and ethics

เกี่ยวกับเรา

เลขทะเบียนบริษัท

0107545000136

ประเภทธุรกิจ
ผลิตและจำหน่ายเหล็กทรงยาว
ทุนชำระแล้ว
ผลิตและจำหน่ายเหล็กทรงยาว
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ต่อหุ้น
1.00 บาท
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
555 อาคารรสา ทาวเวอร์ 2 ชั้น 20 ถนนพหลโยธิน
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ +66 2937 1000
โทรสาร +66 2937 1224
12 กรกฎาคม 2545
บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จัดตั้งขึ้นตามโครงสร้างการควบรวมกิจการระหว่าง NTS SISCO และ SCSC ซึ่งสองบริษัทหลังถือหุ้นโดย บจก. ซีเมนต์ไทยโฮลดิ้ง
29 พฤศจิกายน 2545
วันเริ่มจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
18 ธันวาคม 2545
วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก
4 เมษายน 2549
Tata Steel Limited ยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ บมจ. มิลเลนเนียม สตีล จาก บจก. ซีเมนต์ไทยโฮลดิ้ง
14 ธันวาคม 2549
บริษัทเปลี่ยนชื่อจาก “บริษัท มิลเลนเนียม สตีล จำกัด (มหาชน)” เป็น “บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)”
27 สิงหาคม 2563
บริษัท เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้เปลี่ยนชื่อ เป็น บริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วิสัยทัศน์ของเรา

เหนือระดับในอาเซียนในการสร้างคุณค่าต่อผู้มีส่วนได้เสียและการเป็นบรรษัทพลเมือง

พันธกิจของเรา

พัฒนาและส่งมอบเหล็กมูลค่าเพิ่ม พร้อมสร้างสัมพันธภาพระยะยาวกับผู้มีส่วนได้เสีย บนรากฐานของความไว้วางใจและเอาใจใส่

ความปลอดภัย

ลดอุบัติเหตุจากการทำงานถึงขั้นหยุดงาน (LTIF) ให้เป็น 0

ค่านิยมของเรา

ทาทาได้ขับเคลื่อนองค์กรด้วยค่านิยม 5 ประการ ซึ่งเป็นรากฐานในการดำเนินธุรกิจของเรา

คุณธรรม

ความเป็นเลิศ

ความเป็นหนึ่งเดียว

ความรับผิดชอบ

ความเป็นผู้บุกเบิก

บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย)

ผังโครงสร้างองค์กร

คณะกรรมการ

นายอาชีช อนุปัม

 • ประธานคณะกรรมการ
 • ประธานคณะจัดการ
 • กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน

นางสาวอนุตตรา พานโพธิ์ทอง

 • กรรมการอิสระ
 • ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และทบทวนความเสี่ยง
 • กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน

นายเทวัญ อุทัยวัฒน์

 • กรรมการอิสระ
 • ประธานคณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน
 • กรรมการตรวจสอบและทบทวนความเสี่ยง

นายธราธร เปรมสุนทร

 • กรรมการอิสระ
 • ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน
 • กรรมการตรวจสอบและทบทวนความเสี่ยง

นายซานจิบ นันดา

 • กรรมการ
 • กรรมการจัดการ

นายราจีฟ มังกัล

 • กรรมการ
 • กรรมการจัดการ
 • กรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน

นายตารุน ดากา

 • กรรมการ
 • กรรมการจัดการ
 • กรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน
 • กรรมการผู้จัดการใหญ่

นายจายันทา ชาคราบอร์ตี้

 • กรรมการ
 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ การเงิน

ผู้บริหาร

นายตารุน ดากา

กรรมการผู้จัดการใหญ่

นายจายันทา ชาคราบอร์ตี้

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – การเงิน

นายชัยเฉลิม บุญญานุวัตร

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
การตลาดและการขาย

นายอมิท คันนา

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ความเป็นเลิศทางธุรกิจและบริการกลุ่ม

นายพรชัย ตั้งวรกุลชัย

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – โรงงาน NTS

นายรุ่งโรจน์ เลิศอารมย์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – โรงงาน SISCO

นายศักดิ์ชัย ลอยฟ้าขจร

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – โรงงาน SCSC

นายวิชาญ วรรณา

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – จัดหา

 

รางวัลและความสำเร็จ

 • รายชื่อหุ้นยั่งยืน ประจำปี 2566
  TSTH ได้รับผลการประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Rating ระดับ “A” ประจำปี 2566 ซึ่งเป็นการประเมินในรูปแบบเรตติ้งเป็นปีแรกจากเดิมรายชื่อหุ้นยั่งยืน (THSI) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สะท้อนถึงผลการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) ทั้งนี้ TSTH ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืนอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 ตั้งแต่ปี 2560
 • รางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ประจำปี 2566
  TSTH ได้รับรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ประจำปี 2566 ในระดับ “รางวัลเกียรติคุณ” (Sustainability Disclosure Award) จากสถาบันไทยพัฒน์ โดยการประเมินการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนของ TSTH ซึ่งสะท้อนถึงการดำเนินงานขององค์กรต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG)
 • รางวัลบริษัทกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ประจำปี 2566
  TSTH ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในบริษัทกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 จากสถาบันไทยพัฒน์ ในฐานะองค์กรที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental Social and Governance: ESG)
 • รางวัล CSR – DIW Continuous ประจำปี 2566
  TSMT – โรงงาน NTS โรงงาน SCSC และโรงงาน SISCO ได้รับรางวัลสถานประกอบการรวมพลังสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นสุขอย่างยั่งยืน (CSR-DIW Continuous) ประจำปี 2566 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดยรางวัลนี้มอบให้กับโรงงานอุตสาหกรรมที่มุ่งมั่นแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง
 • รางวัลสถานประกอบการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2566
  TSMT – โรงงาน SCSC ได้รับรางวัลสถานประกอบการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2566 ในระดับประเทศ จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
 • ประกาศนียบัตรคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ประจำปี 2566
  TSMT – โรงงาน SISCO ได้รับประกาศนียบัตรรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (CFO) ประจำปี 2566 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) โดยเป็นรางวัลที่มอบให้กับองค์กรที่มีส่วนร่วมในการ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศและให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง
 • ประกาศนียบัตรรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ (CFP) ประกาศนียบัตรรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์เศรษฐกิจหมุนเวียน (CE-CFP)
  TSMT – โรงงาน SCSC และ โรงงาน SISCO ได้รับประกาศนียบัตรรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ (CFP) และประกาศนียบัตรรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์เศรษฐกิจหมุนเวียน (CE-CFP) สำหรับผลิตภัณฑ์เหล็กข้ออ้อย 15M 400W และเหล็กลวดคาร์บอนสูง ชั้นคุณภาพ SWRH 82 A (Q) ขนาด 5.5 มิลลิเมตร จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
 • รางวัลเหมืองแร่สีเขียว ประจำปี 2566
  TSMT – โรงงาน NTS และโรงงาน SCSC ได้รับรางวัลเหมืองแร่สีเขียว ประจำปี 2566 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 และ โรงงาน SISCO ได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม ในการพัฒนาและยกระดับกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นที่ยอมรับและสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างราบรื่น ก่อให้เกิดการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และประเทศชาติอย่างยั่งยืน