Lastest Article and Knowledge

29 October 2021

เหล็กเส้นเสริมคอนกรีตสำหรับฐานราก คืออะไร?

เหล็กเส้นเสริมคอนกรีตสำหรับฐานราก คืออะไร? ฐานราก (Footing) คือ โครงสร้างที่อยู่ใต้ดิน ทำหน้าที่รับน้ำหนักของอาคารทั้งหลัง ไม่ว่าจะเป็นบ้าน ทาวน์เฮ้าส์ คอนโด […]

6 July 2021

เหล็กปลอกสำเร็จรูปพร้อมใช้!

เหล็กปลอก (Stirrup) คือ เหล็กเสริมที่มีความสำคัญมากในงานก่อสร้างแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก เหล็กปลอกมีหน้าที่สำคัญ 3 อย่าง คือ เป็นตัวยึดเหล็กแกนของโครงสร้างให้อยู่ในตำแหน่งที่ต้องการ  รับแรงเฉือน […]

31 May 2021

เหล็กเส้นเสริมคอนกรีตชนิดเหนียวพิเศษ (Rebar Super Ductile)

เป็นที่ทราบกันดี ว่า “เหล็กเสริม” ในคอนกรีต มีความสำคัญในการรับแรงดัดและแรงดึง ที่เกิดขึ้นในโครงสร้าง เนื่องจากคอนกรีตไม่สามารถรับแรงเหล่านี้ได้ดี เหล็กเสริมจึงจำเป็นต้องมีคุณสมบัติที่เหนียวและยืดหยุ่นได้ไปพร้อมๆกัน ในงานก่อสร้างมักมีการดัดเหล็กเส้น เพื่อให้ได้รูปทรงตามที่ต้องการ […]

15 March 2021

ทำความรู้จัก “เหล็กเส้น EF” เหล็กแกร่ง คุณภาพเยี่ยม!

ทำความรู้จัก “เหล็กเตา EF” เหล็กแกร่ง คุณภาพเยี่ยม เหล็กคุณภาพดีมักเป็นเหล็กที่ผ่านกระบวนการจากเตา EF เป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหล็กจาก TATA […]

2 March 2021

“ความล้า” ในเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต คุณสมบัติสำคัญที่ถูกมองข้าม!

ความล้า (Fatigue) คืออะไร? ความล้า หรือ Fatigue คือ การที่เหล็กเส้นเสริมคอนกรีตได้รับแรงซ้ำไปซ้ำมาเช่น ดัดไป-ดัดมา ดึงปล่อย-ดึงปล่อย […]

15 September 2020

Production Process and Quality of Rebar Construction

ปัจจุบันมาตรฐานเหล็กเส้นก่อสรา้งได้มีการปรับปรุงมาตรฐานใหม่ (มอก.20-2559 และมอก.24-2559) โดยได้ระบุให้ผู้ผลิตเหล็กแสดงชนิดของเตาหลอมที่ใช้ในการหลอมเหล็ก เป็นตัวนูน เพิ่มลงไปบนเนื้อเหล็กทุกเส้นเพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้บริโภคได้เลือกใช้เหล็กที่มีคุณภาพเหมาะสมกับลักษณะงาน ดังน้ันเราจะมาทำความรู้จักชนิดของเตาหลอมเหล็กทั้ง 4 แบบกัน