Carbon Footprint of Product : CFP

12 April 2024

ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) ได้รับการรับรองฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint of Product : CFP) & ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์เศรษฐกิจหมุนเวียน (Carbon Footprint of Circular Economy Product :CE-CFP )

ผลิตภัณฑ์เหล็กเส้น ทาทา ทิสคอน ที่ได้รับการรับรอง CFP ได้แก่

– เหล็กเส้นข้ออ้อยเกรด SD40 T,SD40 NT ,SD50T

– เหล็กเส้นข้ออ้อยเหนียวพิเศษ Superductile เกรด SD40 S

– เหล็กเส้นกลมเกรด SR24

ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์(𝗖𝗮𝗿𝗯𝗼𝗻 𝗙𝗼𝗼𝘁𝗽𝗿𝗶𝗻𝘁 𝗼𝗳 𝗣𝗿𝗼𝗱𝘂𝗰𝘁 : 𝗖𝗙𝗣)

: ฉลากที่แสดงว่าผลิตภัณฑ์ได้ผ่านการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ และเป็นฉลากที่แสดงถึงปริมาณการ “ปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHGs)” ที่เกิดขึ้นจากการผลิตผลิตภัณฑ์นั้นๆ โดยคำนวณตั้งแต่การได้มาซึ่งวัตถุดิบ จนเข้าสู่กระบวนการผลิต การขนส่ง การนำไปใช้ และการกำจัดซาก โดยคำนวณออกมาในรูปของ กรัม, กิโลกรัม หรือตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์เศรษฐกิจหมุนเวียน (𝗖𝗮𝗿𝗯𝗼𝗻 𝗙𝗼𝗼𝘁𝗽𝗿𝗶𝗻𝘁 𝗼𝗳 𝗖𝗶𝗿𝗰𝘂𝗹𝗮𝗿 𝗘𝗰𝗼𝗻𝗼𝗺𝘆 𝗣𝗿𝗼𝗱𝘂𝗰𝘁 :𝗖𝗘-𝗖𝗙𝗣)

:ฉลากที่ให้การรับรองผลิตภัณฑ์ที่มีการผลิตตามหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อส่งเสริมให้อุตสาหกรรมผลิตสินค้าตามหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนให้เพิ่มมากขึ้น มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และเชื่อมโยงสู่การลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งในระดับภาคอุตสาหกรรมและเชื่อมโยงสู่ระดับประเทศ

ข้อดีของฉลากคาร์บอนฟุตปริ้นท์ของผลิตภัณฑ์

ผู้บริโภค

– ช่วยให้ผู้บริโภครับทราบ และเป็นข้อมูลช่วยตัดสินใจซื้อสินค้า

– มีส่วนร่วมในการช่วยลดปัญหาโลกร้อน

ผู้ผลิต

– ปรับปรุงกระบวนการผลิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขี้น

-️ เพิ่มการใช้พลังงานหมุนเวียน

ทาทา สตีล พร้อมสร้างการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน ด้วยกระบวนการผลิตสีเขียว เพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคมที่น่าอยู่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของเหล็กเส้นขนาด/เกรดต่างๆ ได้ที่

 

📲𝗟𝗶𝗻𝗲@: @𝘁𝗶𝘀𝗰𝗼𝗻 (คลิกเลย 𝗵𝘁𝘁𝗽𝘀://𝗹𝗶𝗻.𝗲𝗲/𝗵𝟬𝗧𝗲𝟴𝗽𝗤 )

💻𝗪𝗲𝗯𝘀𝗶𝘁𝗲: 𝘄𝘄𝘄.𝘁𝗮𝘁𝗮𝘀𝘁𝗲𝗲𝗹𝘁𝗵𝗮𝗶𝗹𝗮𝗻𝗱.𝗰𝗼𝗺, 𝗯𝗮𝗮𝗻𝗰𝗹𝗶𝗰𝗸𝗯𝘂𝗶𝗹𝗱.𝗰𝗼𝗺

📞𝗧𝗲𝗹: 𝟬𝟮-𝟵𝟯𝟳-𝟭𝟬𝟬𝟬