สัญลักษณ์ T บนเนื้อ "เหล็กเส้นข้ออ้อย" คืออะไร?

20 December 2018

สำหรับเหล็กเส้นข้ออ้อยเสริมคอนกรีต โดยที่ผ่านมายังคงมีข้อสงสัยเรื่องตัว T ว่ามันคืออะไร

โดยอ้างอิงบทความ โดย รศ.อเนก ศิริพานิชกร
ตำแหน่งกรรมการจรรยาบรรณ และอนุกรรมการมาตรฐานการประกอบวิชาชีพสภาวิศวกร ,ประทานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต(กว.9) สมอ.และ ประธานสาขาวิศวกรรมโยธา วสท. ได้ชี้แจ้งในสารสภาวิศวกร ฉบับที่ 3/2559 ประจำเดือนกรกฎาคน – กันยายน 59

โดยได้อธิบายในข้อกังวลด้านคุณสมบัติเหล็กเส้นดังนี้

  • กระบวนการผลิต
  • การต่อทาบ
  • การเชื่อม
  • การต่อด้วยข้อต่อทางกล(coupler)
  • การดัดโค้ง
  • ความทนทานต่อไฟ

โดยอ้างอิงจากมาตรฐาน วสท. และผลงานวิจัยอื่นต่างๆ โดยสรุปเป็นสาระสำคัญได้ว่าเหล็กเส้นข้ออ้อยเสริมคอนกรีตทั้งที่มี T และไม่มี T มีคุณสมบัติในการใช้งานเป็นเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตได้ไม่แตกต่างกัน รวมทั้งสัญลักษณ์ T ซึ่งถูกกำหนดตามมาตรฐานอุตสาหกรรมเหล็กเส้นข้ออ้อย 24-2548 นั้น ไม่ได้แสดงถึงชั้นคุณภาพเป็นเพียงเครื่องหมายบ่งบอกถึงกระบวนการผลิต จากตัวบทความจากสภาวิศวกรฉบับนี้จึงน่าจะช่วยลดข้อกังวนต่างๆสำหรับหน่วยงานหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการใช้เหล็กเส้นข้ออ้อยเหล่านี้ได้เป็นอย่างมาก