เชื่อมได้ by TATA (Circular Economy Products)

25 April 2023

เชื่อมได้ by TATA โดยโรงงาน SCSC แปลงสภาพเศษเหล็กที่เหลือจากกระบวนการผลิตมาทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ผลิตภัณฑ์เศษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy Products)