Circular Design Contest

Circular Design Contest

4 December 2023

“Circular Design Contest”

โครงการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์จากเหล็กเส้นเหลือใช้ จากทาทา ทิสคอน

โดยบมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ศูนย์การออกแบบเพื่อสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU D4S)

 

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย ผศ. ดร. ลาภยศ ประสิทธิโศภิน และ ศูนย์การออกแบบเพื่อสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU D4S) ได้จัดโครงการประกวดออกแบบ “Circular Design Contest” ให้แก่นิสิตชั้นปีที่ 1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายใต้หัวข้อ “การออกแบบวัสดุเหล็กเส้นเหลือใช้ให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ มีมูลค่า และสามารถนำไปผลิตได้จริง” ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายด้านการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม มีการใช้หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (circular economy) เข้ามาประยุกต์ในการบริหารจัดการต่างๆ เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

เศษเหล็กจากกระบวนการตัดดัดเหล็กในโรงงาน เป็นอีกหนึ่งวัสดุเหลือทิ้ง ซึ่งทาทา สตีลมีแนวคิดที่จะนำมาต่อยอดให้เกิดประโยชน์ แทนการนำไปรีไซเคิลใหม่   จึงเป็นที่มาของโครงการประกวดผลิตภัณฑ์จากเศษเหล็กขึ้น ให้กับนิสิต-นักศีกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เกิดแนวคิดการประยุกต์ใช้เศษวัสดุก่อสร้างเหลือทิ้งมาใช้ประโยชน์ภายใต้หลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน

 

การประกวดโดยแบ่งเป็นการประกวดแบบ 2 ประเภท คือ ประเภทผลงานขนาดเล็ก น้ำหนักต่อชิ้นไม่เกิน 10 กิโลกรัม และประเภทผลงานขนาดใหญ่น้ำหนักต่อชิ้นตั้งแต่ 10 กิโลกรัมขึ้นไป โดยมีรางวัลทั้งหมด 8 รางวัล รวมมูลค่า 35,000 บาท ซึ่งมีผู้เข้าประกวดส่งผลงานทั้งหมด 74 ผลงาน ผลงานที่ถูกคัดเลือกให้ได้รับรางวัลมีดังต่อไปนี้

ประเภทผลงานขนาดใหญ่

 1. รางวัลชนะเลิศ ได้แก่กลุ่ม “กดดันจังตั้ง 20 เปอ” สมาชิกกลุ่ม คือ คุณณภัทร ศรีรพีพัฒน์ คุณวิคทอเรีย จิว และคุณสุชัญญา หยดหยาด
 2. รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่กลุ่ม “Common Cube” มีสมาชิกหนึ่งท่าน คือ คุณปุณิกา ขจรไชยกูล
 3. รางวัลชมเชย ได้แก่กลุ่ม “บริษัท ยอดนักบิด จำกัด (มหาชน)” ซึ่งประกอบไปด้วย คุณธรรมดา ช่างประดับ คุณธนพล ลี้จากภัย และคุณกฤษฏิ์ เวชยันต์วิวัฒน์
 4. และรางวัล Popular Vote ได้แก่กลุ่ม “ต่อเติมโต๊ะแล้วจึงมาต่อเติมรัก” ซึ่งมีสมาชิกกลุ่มได้แก่ คุณปทิตตา อภิศักดิ์ศิริกุล คุณชญาณิศวร์ ธนโชคจินดาวัฒน์ และคุณสิรวิชญ์ อรุนพันธุ์

ประเภทผลงานขนาดเล็ก

 1. รางวัลชนะเลิศ ได้แก่กลุ่ม “สตรีเหล็ก” สมาชิกประกอบไปด้วย คุณพิชาภา กิจเจริญ คุณสุรดา เทียนถาวร และคุณศุภธิดา ยิ่งแก้ว
 2. รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่กลุ่ม “DEK ZEN” โดยมีสมาชิกกลุ่มได้แก่ คุณกัลยากร ครุฑเเดง และคุณบวรลักษณ์ ลิ้มศรัณย์
 3. รางวัลชมเชย ได้แก่กลุ่ม “พาวเวอร์พัฟ” ซึ่งสมาชิกประกอบด้วย คุณพิณนภา ศรีเมืองนิเวช คุณภูษณิศา กูลมนุญ และคุณสิตานัน สุนทรเกตุ
 4. และรางวัล Popular Vote ได้แก่กลุ่ม “สตรีเหล็ก” มีสมาชิกประกอบด้วย คุณพิชาภา กิจเจริญ คุณสุรดา เทียนถาวร และคุณศุภธิดา ยิ่งแก้ว

 

ทาทา สตีล (ประเทศไทย) ขอขอบคุณและขอแสดงความยินดีกับนิสิตทุกคนที่ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการประกวดในครั้งนี้ ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ จะต่อยอดไอเดียดีๆ นำไปใช้ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพในตลาดเศรษฐกิจหมุนเวียนต่อไป

 

ตัวอย่างผลงานผู้ได้รับรางวัล

 

 • รางวัลชนะเลิศ และรางวัล Popular Vote ประเภทผลงานขนาดเล็ก

 • รางวัลชนะเลิศ ประเภทผลงานขนาดใหญ่

 

 • รางวัล Popular Vote ประเภทผลงานขนาดใหญ่