Cut & Bend Service

27 March 2020

เรื่อง การดัดเหล็ก

ผู้ใช้งานเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตมักจะประสบกับปัญหาในเรื่องการดัดเหล็กเส้นเหล่านี้ อาทิเช่น ดัดเหล็กเส้นแล้วเกิดรอยปริแตก หรือเหล็กหักตรงรอยตำแหน่งดัดเหล็ก ทำให้เสียเหล็กไปจำนวนไม่น้อย ซึ่งผู้ใช้งานเองอาจมีข้อสันนิฐานว่าเป็นเหล็กปลอม
คุณสมบัติไม่ได้ตามมาตรฐาน ซึ่งจริงๆ แล้วสาเหตุของการดัดแล้วหัก หรือปริแตกอาจจะมาจาก การดัดเหล็กในรัศมีการดัดที่น้อยกว่ามาตรฐาน การดัดเหล็กผิดวิธีทำไมดัดแล้วหัก ไม่ได้รูป

ซึ่งข้อกำหนดรัศมีการดัดโค้ง ของมอก.เหล็กเส้นมีค่าสูงสุดอยู่เพียง 6 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางเหล็กเส้น จึงมั่นใจได้ว่าหากเหล็กเส้นที่ผ่าน มอก.ก็ย่อมจะสามารถดัดได้ตามมาตรฐานการออกแบบเสมอ ซึ่งหากเกิดปัญหากรณีดัดแล้วหักมีรอยแตกถือว่าเหล็กเส้นนั้นไม่ผ่านมาตรฐานการผลิตสามารถแจ้งผู้ผลิตเพื่อดำเนินการเปลี่ยนสินค้าได้ทันที

เครื่องมือที่ใช้ดัดเหล็ก

  • ประแจดัดเหล็ก ใช้สำหรับเหล็กเส้นขนาดเล็กโดยเฉพาะเหล็กปลอก ซึ่งการใช้ประแจไม่สามารถที่จะควบคุมรัศมีดัดได้และชิ้นงานออกมาไม่สม่ำเสมอ
  • เครื่องดัดเหล็ก ช่วยทุ่นแรงในการดัดเหล็กเส้นได้สามารถดัดได้ทั้งเหล็กเส้นได้ทุกขนาด ปัจจุบันมีเครื่องดัดหลากหลายรูปแบบทั้งแบบมือถือ และแบบแท่นดัด เครื่องดัดอัตโนมัติ ซึ่งแตกต่างกันออกไปตามลักษณะงานและความถนัดของผู้ใช้ ซึ่งการใช้เครื่องดัดสามารถควบคุมคุณภาพชิ้นงานได้ดีกว่าการใช้ประแจดัด

สิ่งที่ไม่ควรทำ

  • ไม่ควรดัดโดยใช้ความร้อนการใช้ความร้อยมีโอกาสทำให้โครงสร้างเหล็กเปลี่ยนไปซึ่งอาจส่งผลต่อกำลังในการรับแรง
  • ไม่ควรดัดซ้ำหลายรอบ เป็นการเพิ่มจุดครากให้กับเหล็ก มีโอกาสทำให้หักได้
  • ไม่ควรใช้รัศมีดัดโค้งเล็กกว่ามาตรฐานกำหนด
  • ไม่ควรดัดตรงบริเวณจุดต่อเหล็กทั้งแบบทาบ และ แบบเชื่อม