เอ็น.ที.เอส. รับมอบรางวัลสถานประกอบการเครือข่ายที่มีการดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ประจำปี 2561

15 กุมภาพันธ์ 2019

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 คุณศิโรโรตม์ เมธมโนศักดิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – ทรัพยากรบุคคลและบริหาร บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนคุณอรุน คูมาร์ ชอว์ดารี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – โรงงานชลบุรี บริษัท เอ็น.ที.เอส.สตีลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) รับรางวัล สถานประกอบการเครือข่ายที่มีการดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ประจำปี 2561 (CSR-DPIM Continuous Award 2018) ประเภท โรงประกอบโลหกรรม จากดร.พสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ประธานในพิธีเป็นผู้มอบ ในงาน “หนึ่งทศวรรษ สู่การสร้างสรรค์สังคม” (CSR-DPIM) ประจำปี 2561 ณ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ทั้งนี้ กลุ่มบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) มีความมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยการเป็นบรรษัทพลเมืองที่ดีบนพื้นฐานของการมีสำนึกและตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน สังคม และประเทศชาติ