NTS และ SISCO รับรางวัล CSR-DPIM ประจำปี 2563

NTS and SISCO won CSR-DPIM Award 2020

31 มีนาคม 2021

วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 บริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โรงงาน NTS รับรางวัลสถานประกอบการเครือข่ายที่มีการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง (CSR-DPIM Continuous Award 2020) เป็นปีที่ 3 ระดับดีเยี่ยม และ โรงงาน SISCO ได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ประจำปี 2563 ประเภทโรงประกอบโลหกรรม จาก นายวิษณุ ทับเที่ยง อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม โดยรางวัลนี้มอบให้กับผู้ประกอบการหรือหน่วยงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ดำเนินธุรกิจอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนกับประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง