People Connect

Work Culture & Environment

ค่านิยมของเรา

ค่านิยมของเรา

ทาทาได้ขับเคลื่อนองค์กรด้วยค่านิยม 5 ประการซึ่งเป็นรากฐานในการดำเนินธุรกิจของเราได้แก่

คุณธรรม – ทำสิ่งที่ถูกต้อง

เราจะประพฤติปฏิบัติด้วยความเป็นธรรม ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และมีจรรยาบรรณ ทุกสิ่งที่เราทำ ต้องได้รับการยอมรับจากการตรวจสอบของสาธารณชน

ความเป็นเลิศ – บรรลุมาตรฐานสูงสุดด้านคุณภาพในทุกสิ่งที่เราทำ

เราจะมุ่งมั่นเพื่อไปสู่การบรรลุมาตรฐานสูงสุดในด้านคุณภาพ และส่งเสริมระบบคุณธรรมที่ใช้ความรู้ความสามารถเสมอ

ความเป็นหนึ่งเดียว – ส่งเสริมบุคลากรและพันธมิตร และสร้างสัมพันธ์ที่แข็งแกร่ง

เราจะส่งเสริมบุคลากรและพันธมิตรของเรา ให้การเรียนรู้ต่อเนื่อง สร้างสัมพันธภาพด้วยความเอาใจใส่และความร่วมมือบนพื้นฐานของการเชื่อใจและเคารพซึ่งกันและกัน

ความรับผิดชอบ – สิ่งแวดล้อมและสังคมเป็นส่วนสำคัญของธุรกิจเรา

เราจะบูรณาการหลักการด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมในการดำเนินธุรกิจของเรา เพื่อให้มั่นใจว่าสิ่งทีได้รับมาจากประชาชนต้องกลับคืนสู่ประชาชนเป็นหลายเท่าทวี

ความเป็นผู้บุกเบิก – กล้าและเป็นที่หนึ่งพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์

เราจะกล้าและคล่องแคล่วในการเผชิญกับความท้าทาย ด้วยการใช้ความเข้าใจในลูกค้าอย่างลึกซึ้ง เพื่อพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์

รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

การดูแลพนักงานของเรา

ที่ ทาทา สตีล เราถือว่าพนักงานทุกคนเป็นเสมือนคนในครอบครัวเดียวกัน ที่เราจะดูแลพนักงานด้วยความเอาใจใส่ ดูแลทุกข์สุขของพนักงานให้ทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข ทาทา สตีล มีนโนบายการดูแลพนักงานที่ชัดเจนและเป็นธรรม ตั้งแต่กระบวนการสรรหา การพัฒนาและฝึกอบรม โอกาสในการเติบโตในวิชาชีพ การเปิดรับฟังความคิดเห็นของพนักงาน ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และการปรับปรุงงานให้ทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อการส่งมอบสินค้าและบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าของเราด้วยเช่นกัน

การเติบโตในวิชาชีพ

การเติบโตในวิชาชีพ

ที่ ทาทา สตีล เราถือว่าพนักงานทุกคนเป็นเสมือนคนในครอบครัวเดียวกัน ที่เราจะดูแลพนักงานด้วยความเอาใจใส่ ดูแลทุกข์สุขของพนักงานให้ทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข ทาทา สตีล มีนโนบายการดูแลพนักงานที่ชัดเจนและเป็นธรรม ตั้งแต่กระบวนการสรรหา การพัฒนาและฝึกอบรม โอกาสในการเติบโตในวิชาชีพ การเปิดรับฟังความคิดเห็นของพนักงาน ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และการปรับปรุงงานให้ทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อการส่งมอบสินค้าและบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าของเราด้วยเช่นกัน

การเรียนรู้และพัฒนา

Executive briefing Organization Transformation

Executive briefing Organization Transformation

Executive briefing Organization Transformation

Executive briefing Organization Transformation

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

“ความสุขของพนักงานนั้นสำคัญ เราจึงต้องใส่ใจและดูแลอย่างใกล้ชิด”

ที่ทาทา สตีล เรามีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่หลากหลาย เพื่อที่จะสามารถตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของสมาชิกที่ไม่เพียงครอบคลุมถึงพนักงาน แต่ยังรวมถึงครอบครัวและบิดามารดาด้วย

ที่นี่เราส่งเสริมเรื่องการดูแลสุขภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ด้านการบริหารเงิน ผ่านทางโครงการและกิจกรรมต่างๆ อาทิ

ด้านสุขภาพ

 • การตรวจสุขภาพประจำปี
 • บัตรประกันสุขภาพ ครอบคลุมถึงครอบครัว คือ ภรรยาและบุตร
 • วงเงินรักษาพยาบาลบิดา มารดา
 • การประกันชีวิต-อุบัติเหตุ
 • ค่าทันตกรรม
 • การฉีดวัคซีนชนิดต่างๆ
 • สถานที่ออกกำลังกาย
 • กิจกรรมส่งเสริมด้านสุขภาพเชิงป้องกัน เช่น อบรมด้านโภชนาการ ชมรมกีฬาต่างๆ
 • ด้านจิตใจ

รางวัลแห่งความผูกพันให้กับสมาชิกที่ร่วมงานกับเรา

 • กิจกรรมวันเกิดให้กับพนักงาน
 • กิจกรรมเสริมความสัมพันธ์ให้กับพนักงานและครอบครัวในช่วงเทศกาลสำคัญตลอดปี
 • กิจกรรมเพื่อสังคม เช่น การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การดูแลชุมชนรอบโรงงาน
 • ด้านการเงิน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

 • เงินกู้ยืม
 • เงินช่วยเหลือตามตำแหน่งงาน
 • เงินช่วยเหลือพนักงานในโอกาสต่างๆ อาทิ เงินช่วยเหลือทำคลอดบุตร เงินขวัญถุงมงคลสมรส เงินช่วยเหลือการจัดงานฌาปนกิจศพ เป็นต้น
 • ของที่ระลึกเนื่องในโอกาสเกษียณอายุการทำงาน

บรรยากาศการทำงาน

การทำงานที่ทาทา สตีล (ประเทศไทย)

เรามีบรรยากาศการทำงานที่ถือว่าพนักงานคือ “คนในครอบครัวเดียวกัน” โดยบริษัทมุ่งหวังหล่อหลอมพนักงานผ่านค่านิยมหลัก “Tata Value” (Pioneering, Integrity, Excellence, Unity and Responsibility) บริษัทจึงมีรุ่นพี่คอยดูแลและเป็นพี่เลี้ยงให้กับรุ่นน้อง มีกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานในหลากหลายรูปแบบ

“เราถือว่าพนักงานเป็นเสมือนคนในครอบครัวเดียวกัน การทำงานจึงเป็นหัวใจสำคัญของภารกิจของเรา เราใส่ใจเรื่องสุขภาพของพนักงาน ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจ มุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ ก้าวทันต่อโลกธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว เพราะเราเชื่อว่า ความสำเร็จขององค์กรอยู่ที่คน”

พี่ศิโร, คุณ ศิโรโรตม์ เมธมโนศักดิ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – ทรัพยากรบุคคลและบริหาร

ร่วมงานกับเรา

เล่าสู่กันฟัง

ผู้จัดการแผนกอาวุโส – ทรัพยากรบุคคลกลาง

“สำหรับน้องรุ่นใหม่ที่มีความสนใจที่จะทำงานด้าน HR ไม่ว่าจะเป็นการสรรหา การพัฒนาบุคลากรในองค์กร แรงงานสัมพันธ์ ไปจนถึงการจัดสวัสดิการที่ครอบคลุมให้กับสมาชิกของเราทุกคน และที่นี่น้องๆจะได้สัมผัสถึงบรรยากาศการทำงานที่เป็นกันเอง เพราะเราอยู่กันเป็นเหมือนครอบครัว เป็นพี่เป็นน้อง ที่คอยชี้แนะและให้คำปรึกษากัน ยินดีต้อนรับน้องๆเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเราค่ะ”

พี่แอน – อมรรัตน์

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ที่บ้าน Tata Steel หลังนี้ เราให้ความสำคัญกับสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงานของสมาชิกในครอบครัวเป็นอย่างยิ่ง ทำให้เรามีโอกาสได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการจัด Campaign ที่หลากหลายที่จะสามารถดึงดูดความสนใจให้พนักงานหันมาใส่ใจสุขภาพกันมากขึ้น เช่น โครงการชวนกันเดิน ที่จัดขึ้นเป็นปีที่ 3 แล้วก็นับว่าได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ทำให้คนจัดงานเองก็มีความสุขไปด้วยที่บริษัทให้ความใส่ใจมากขนาดนี้ค่ะ”

น้องหยก – จิราภา

ผู้จัดการแผนกอาวุโส – สนับสนุนการจัดหาและรายงาน

“งานจัดหา คือการจัดหาวัตถุดิบ สินค้าและบริการเพื่อตอบสนองการทำงานของบริษัท ซึ่งเป็นงานที่ดูเรียบง่าย แต่แฝงไปด้วยความท้าทายเพราะส่งผลโดยตรงต่อต้นทุน และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เราสามารถสร้างคุณค่าให้บริษัทผ่านการจัดหาวัตถุดิบ สินค้าและบริการให้ถูกที่ ถูกเวลา ในราคาที่เหมาะสม จากคู่ค้าที่เหมาะสมผ่านนวัตกรรมของวัตถุดิบ โลจิสติกส์ การพัฒนาความสัมพันธ์กับคู่ค้าและการปรับปรุงกระบวนการต่างๆ”

พี่จอร์จ – จารุวัฒน์

นักบัญชี

“ทีมบัญชีและการเงินของเราประกอบไปด้วย บัญชีบริหาร บัญชีการเงิน สินเชื่อ ภาษี ซึ่งต้องยอมรับว่าเป็นงานที่ต้องอาศัยความถูกต้องแม่นยำ รับผิดชอบต่อข้อมูลที่นำเสนอ แต่ด้วยบรรยากาศการทำงานที่มีพี่ๆน้องๆ ที่คอยช่วยเหลือกันก็ทำให้งานของเราสนุกขึ้น มีโอกาสเรียนรู้งานที่หลากหลาย และหากเราสนใจทำงานฟังก์ชั่นอื่นก็สามารถหมุนเวียนไปในตำแหน่งที่เราสนใจได้อีกด้วย”

น้องแพร – ชลลดา