บริการเหล็กเส้น ตัดและดัด

บริการเหล็กเส้น ตัดและดัด

เป็นผลิตภัณฑ์เหล็กเส้นก่อสร้างสำ เร็จรูปที่พร้อมใช้งานตามผู้ใช้งานออกแบบ โดยใช้เหล็กเส้นก่อสร้างที่เป็นเส้นตรง หรือม้วนเป็นวัตถุดิบและสั่งให้บริษัท ดำ เนินการตัด และหรือดัดตามรูปแบบที่ต้องการ ที่สถานที่ก่อสร้าง ซึ่งส่งผลดี ในหลายด้าน เช่น ค่าเหล็กที่เหลือจากการตัด ประหยัดพื้นที่ในการดัด การใช้ คนที่มีทักษะในการดัด เหล็กตัดและดัด ผลิดด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยที่โรงงาน และขนส่งทันเวลาสู่สถานที่ก่อสร้าง จากข้อจำ กัดในการวางอุปกรณ์การดัดและ การกองเก็บ และความพร้อมของแรงงานที่มีทักษะ ส่งผลให้สัดส่วนของเหล็ก ตัดและดัดสำ เร็จรูปเพิ่มขึ้น

แค็ตตาล็อกสินค้า

นวัตกรรม เหล็กเส้นขึ้นรูป ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพงานก่อสร้างโดยลดการใช้แรงงานพื้นฐาน ซึ่งเหมาะสมกับสถานการณ์แรงงานขาดแคลนในเวลานี้ งานก่อสร้างจำนวนมากได้ให้ความไว้วางใจใช้บริการเหล็กเส้นขึ้นรูป (Cut and Bend) มาตั้งแต่ปี 2549 โดยมีตัวอย่างโครงการสำคัญๆ ดังนี้ สะพานข้ามอ่างเก็บน้าลำปาว, ส่วนงาน Segment Concrete สนามบินสุวรรณภูมิ, “Girder” Southern Ring Road อาคาร Shangri-la Hotel, Condominium PACIFIC GENERAL, Rajadamri Tower, Millennium Resident Tower, โครงการ แมกโนเลียส์ ราชดำริ, โครงการ ลุมพินี คอนโด ทาวน์ ชลบุรี, อาคารเรียนเสนาธิการทหารบ เป็นต้น

เหล็กเส้นขึ้นรูป (Cut And Bend)

เป็นบริการที่นำเหล็กเส้นก่อสร้างมาตัดและดัด
ขึ้นรูปตามความต้องการของผู้ใช้งาน ด้วยคุณสมบัติที่โดดเด่นดังต่อไปนี้

  • ทีมพนักงานบริการให้ข้อมูล และ คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด ร่วมกับทีมผู้ใช้งาน
  • การควบคุมและจัดการเกี่ยวกับวัตถุดิบเหล็กเส้นที่ใช้ผ่านทางโรงงานผลิตเหล็กในเครือ ทาทา
  • เครื่องจักรที่ทันสมัย ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ สามารถตัดและดัดเหล็กได้ตามขนาด ความยาว และองศา ตามแบบที่ต้องการ
  • บริการจัดส่ง ตามกำหนดเวลาที่ลูกค้าต้องการ ประโยชน์ของบริการ เหล็กเส้นขึ้นรูป (Cut and Bend)
  • ป้องกันการสูญเสียเศษเหล็กที่เหลือจากการตัดและดัดเหล็กหน้างาน และการตัด ดัดที่ไม่ตรงตามการใช้งาน
  • ป้องกันปัญหาเหล็กสูญหาย และไม่ต้องสั่งเหล็กเพิ่มจากที่ต้องการใช้จริง มาเก็บไว้ที่หน่วยงาน
  • ประหยัดต้นทุน ไม่ต้องเช่าพื้นที่กองเก็บเหล็กไว้สำหรับการตัดและดัด ไม่ต้องจ้างแรงงานเพิ่มไว้สำหรับการตัดและดัด
  • ประหยัดค่าขนส่ง หากต้องสั่งเหล็กเส้นเพิ่มจากที่วางแผนการใช้งานจริง
  • ประหยัดเวลา ในการให้แรงงาน ทำการตัดและดัดเหล็กที่หน่วยงาน
  • เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้แรงงานที่มีอยู่ให้ทำงานในส่วนอื่นลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานในหน่วยงานก่อสร้าง