กรรมวิธีในการผลิตและคุณภาพเหล็กเส้นก่อสร้าง

15 กันยายน 2020

ปัจจุบันมาตรฐานเหล็กเส้นก่อสรา้งได้มีการปรับปรุงมาตรฐานใหม่ (มอก.20-2559 และมอก.24-2559)

โดยได้ระบุให้ผู้ผลิตเหล็กแสดงชนิดของเตาหลอมที่ใช้ในการหลอมเหล็ก เป็นตัวนูน เพิ่มลงไปบนเนื้อเหล็กทุกเส้นเพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้บริโภคได้เลือกใช้เหล็กที่มีคุณภาพเหมาะสมกับลักษณะงาน ดังน้ันเราจะมาทำความรู้จักชนิดของเตาหลอมเหล็กทั้ง 4 แบบกัน

ดาวโหลด pdf ไฟล์