เหล็กสยาม (2001) รับรางวัล คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

27 กันยายน 2019

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา นายสาโรจน์ บุญมา ผู้จัดการส่วนบริหารความปลอดภัย บริษัท เหล็กสยาม (2001) จำกัด บริษัทย่อยของบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนบริษัทเข้ารับประกาศนียบัตรคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์การบริหารจัดการก๊าชเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ในงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจำปี 2562 จากนายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ งานนี้จัดขึ้นโดยองค์การบริหารจัดการก๊าชเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เพื่อเชิดชูเกียรติผู้ประกอบการและองค์กรภาครัฐและเอกชนต่างๆ ที่เป็นตัวอย่างที่ดีในการบริหารจัดการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในประเทศ ทั้งนี้ คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization: CFO) เป็นเครื่องมือสำคัญที่สนับสนุนให้ภาคอุตสาหกรรมและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำข้อมูลและรายงานปริมาณก๊าซเรือนกระจกในระดับองค์กร เพื่อร่วมกันลดและควบคุมการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งจะส่งผลต่อภาวะโลกร้อน