จริยธรรมองค์กร

บรรษัทภิบาล การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบราชการ

การส่งเสริมให้มีการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานจริยธรรม

“หลักจรรยาบรรณของทาทา” สู่การประพฤตปฏิบัติของพนักงาน บริษัทจึงได้นำ “หลักจรรยาบรรณของทาทา (Tata Code of Conduct: TCoC)” ซึ่งมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจด้วยมาตรฐานระดับสูงของความเป็นมืออาชีพความซื่อสัตย์มีศีลธรรมและจริยธรรม มาใช้ในการกำกับดูแลการประพฤติปฏิบัติของพนักงานอย่างเคร่งครัด โดยได้จัดพิมพ์เป็นหนังสือ “คู่มือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ” มอบให้กับคณะกรรมการคณะจัดการผู้บริหารและพนักงานทุกคนตลอดจนจัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องในแต่ละเรื่องอย่างละเอียด พร้อมทำการทดสอบนอกจากนั้นยังได้ส่งมอบ “คู่มือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ” ให้กับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกทั้งในภาครัฐและเอกชน

ทั้งนี้ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงในด้านสิทธิมนุษยชนในกลุ่มบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และในห่วงโซ่คุณค่า ภายในรอบปีการเงิน 5 ปี ที่ผ่านมา ตั้งแต่ 2561 – 2566 บริษัทไม่มีความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าว อย่างไรก็ตาม บริษัทได้กำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าว โดยมอบหมายให้สำนักงานตรวจสอบภายใน เป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบ และกำหนดให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของหน้าที่ความรับชอบของคณะกรรมการในด้านต่างๆ อาทิเช่น คณะกรรมการทรัพยากรบุคคล (ด้านการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม) คณะกรรมการความปลอดภัยสูงสุด (ด้านความปลอดภัย สภาพการทำงาน) เป็นต้น

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ไม่มีการจ้างพนักงานรัฐตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทเป็นต้นมา

พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

กลุ่มบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“กลุ่มบริษัท”) ให้ความสำคัญในความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มีส่วนได้เสีย ดังนั้น จึงได้จัดทำและเผยแพร่นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้รับทราบถึงนโยบายที่แสดงให้เห็นถึงเจตจำนงของกลุ่มบริษัท รวมถึงวิธีการในการปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและแนวทางการจัดการข้อมูลดังกล่าวอย่างเหมาะสมตามพระราชบัญญัติคุมครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562