ความรับผิดชอบต่อสังคม

ภารกิจด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

นโยบายพันธกิจเพื่อสังคม

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยมีความมุ่งมั่นในการดำเนินพันธกิจความรับผิดชอบต่อสังคมให้แข็งแกร่งขึ้นอย่างต่อเนื่องตามปณิธานของผู้ก่อตั้งกลุ่มบริษัททาทา “Jamsetji Nusserwanji Tata” ที่ว่า “ในระบบเศรษฐกิจการค้าเสรี ชุมชนมิได้เป็นเพียงแค่ผู้มีส่วนได้เสียหนึ่งในธุรกิจเท่านั้น หากแต่โดยแท้ที่จริงแล้วเป็นวัตถุประสงค์หลักแห่งการดำรงอยู่ขององค์กร”

ส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์ของบริษัท คือ “การยึดมั่นในมาตรฐานสูงสุดของการดำเนินธุรกิจ” ซึ่งบริษัทได้ทุ่มเทความพยายามในการดำเนินธุรกิจด้วยความเอาใจใส่และมีจิตสำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคม เคารพต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องและคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์มาโดยตลอด วัตถุประสงค์สำหรับพันธกิจเพื่อสังคมในระยะยาวของบริษัทมุ่งที่จะ “พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนโดยผ่านการสร้างมูลค่าในระยะยาวสำหรับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม” ซึ่งเป็นแนวทางที่สอดประสานเป็นหนึ่งเดียวกันกับค่านิยมของทาทาในเรื่อง “ความรับผิดชอบ”

บริษัทจะจัดสรรงบประมาณสำหรับพันธกิจเพื่อสังคมในการเสริมสร้างและพัฒนาสภาพทางสังคมที่ เข้มแข็งและยั่งยืนเพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของชุมชนที่บริษัทประกอบกิจการอยู่ให้ดียิ่งขึ้น โดยจะได้นำผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทมาใช้ช่วยเหลือกิจกรรมพันธกิจเพื่อสังคมตามความเหมาะสมเป็นคราวๆ ไป

บริษัทจะดำเนินการในเชิงบวกเพื่อจูงใจและโน้มน้าวให้พนักงานและคู่ค้ามีความรับผิดชอบในพันธสัญญาเพื่อสังคมที่จะต้องมีต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ

พื้นที่กลุ่มเป้าหมายของพันธกิจเพื่อสังคม
พื้นที่ที่บริษัทมุ่งเน้นในด้านการพัฒนากิจกรรมพันธกิจเพื่อสังคมจะเป็นพื้นที่เขตเมืองรวมถึงพื้นที่ชนบทในจังหวัดที่บริษัทตั้งอยู่ภายในรัศมี 5 กิโลเมตร และบริษัทอาจสนับสนุนโครงการของจังหวัดอื่นๆ ทั่วประเทศเป็นครั้งคราว
ในขณะที่บริษัทเชื่อมั่นว่าชุมชนทั้งหมดจะได้รับประโยชน์จากกิจกรรมพันธกิจเพื่อสังคมของบริษัท บริษัทยังได้มุ่งเน้นช่วยเหลือกลุ่มคนผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและเศรษฐกิจ ซึ่งรวมถึงผู้หญิง เด็กผู้หญิง เด็ก และบุคคลผู้ด้อยโอกาสทางสังคมด้วย

ขอบข่ายที่มุ่งเน้นของพันธกิจเพื่อสังคม
บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนรอบบริเวณสถานประกอบการของบริษัทตามขอบข่ายพันธกิจเพื่อสังคมที่บริษัทมุ่งเน้นให้ความสำคัญ 5 ด้าน ดังนี้
1) การพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนและหน่วยงานภาครัฐ
2) การส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม การศึกษาและประเพณีท้องถิ่น
3) การเสริมสร้างสุขภาพ อนามัย และความปลอดภัยในชุมชน
4) การอนุรักษ์สภาพแวดล้อมและการพื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
5) การพัฒนาชุมชนและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนโดยการดำเนินโครงการ CSR-BOI ด้วยการใช้กระบวนการทางธุรกิจเพื่อช่วยในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ในพื้นที่อื่นนอกเหนือจากชุมชนบริเวณที่ใกล้เคียงกับสถานประกอบการของบริษัทแล้ว บริษัทจะได้ให้การสนับสนุนองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น การสนับสนุนโครงการค่ายอาสาพัฒนาของนักศึกษามหาวิทยาลัยต่างๆ การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติและบุคคลผู้ด้อยโอกาสในสังคม ส่วนโครงการ “มุมหนังสือเสริมปัญญากับ ทาทา สตีล” บริษัทจะยังคงสานต่อความตั้งใจนี้ด้วยการส่งมอบหนังสือเพิ่มเติมไปให้แต่ละโรงเรียนที่อยู่ในโครงการฯ อีกปีละสองครั้ง เป็นระยะเวลา 5 ปี ซึ่งเป็นไปตามความมุ่งมั่นเดิมในพันธกิจด้านการพัฒนาการศึกษา