การจัดการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

นโยบายด้านความปลอดภัย

เพื่อให้การดำเนินงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทจึงเปิดโอกาสให้พนักงานทุกระดับมีส่วนร่วมในการปรับปรุงสภาพการทำงาน และวิธีปฏิบัติงานที่ปลอดภัย การดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยจัดให้มี “คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน” ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งนับเป็นกลไกสำคัญที่ทำให้ผู้บริหารและพนักงานได้ร่วมกันกำหนดนโยบายเป้าหมายแผนงานตลอดจนมาตรการทางด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของแต่ละพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งบริษัทได้มีการว่าจ้างเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและเพิ่มประสิทธิภาพของการดูแลด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยอีกด้วย

ในปี 2555 บริษัทได้กำหนดนโยบายด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับพนักงานพนักงานผู้รับเหมา และผู้เกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังของผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ ในด้านสุขอนามัย บริษัทได้ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนดูแลสุขภาพของพนักงานอยู่เสมอ ทั้งในด้านของการส่งเสริมให้มีการดูแลสุขภาพในช่วงเทศกาลที่สำคัญๆส่งเสริมด้านโภชนาการที่ถูกต้อง รวมถึงการดูแลสุขภาพของพนักงาน การเชิญเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานด้านสาธารณสุขของรัฐเข้ามาตรวจสอบ และให้คำแนะนำด้านสุขอนามัยแก่ร้านค้า และร้านอาหารภายในบริษัท อีกทั้งยังจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีให้กับผู้ประกอบการร้านค้าร้านอาหาร และพนักงานของบริษัทผู้รับเหมาอีกด้วย

การกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน

บริษัทคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดจากการตัดสินใจและการดำเนินงานของบริษัททั้งการใช้ทรัพยากรต่างๆ (เช่น การใช้พลังงานไฟฟ้า ก๊าซธรรมชาติ เศษเหล็ก น้ำ) ถิ่นที่ตั้งของโรงงาน มลภาวะ และของเสีย รวมถึงผลกระทบที่มีต่อที่อยู่อาศัยตาม ธรรมชาติของพืชและสิ่งมีชีวิตต่างๆ ตลอดจนมีการบำบัดน้ำเสียและนำกลับมาใช้ ใหม่ในกระบวนการผลิตและใช้ประโยชน์ด้านอื่นๆ

บริษัทรณรงค์ให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการประหยัดพลังงาน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของพนักงาน และสอดคล้องกับลักษณะของงาน อาทิ การประหยัดไฟฟ้าในอาคารสำนักงาน เป็นต้น อีกทั้งยังมีการให้ความรู้และใช้สื่อต่างๆ เพื่อคอยกระตุ้นเตือนและปลูกจิตสำนึกในการประหยัดพลังงานอยู่เสมอ

บริษัท เหล็กก่อสร้างสยาม จำกัด

บริษัท เหล็กก่อสร้างสยาม จำกัด (SCSC) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ ทาทา สตีล (ประเทศไทย) ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ​ ประเภทการบริหารความปลอดภัย ซึ่งเป็นหนึ่งในรางวัลสูงสุดของประเทศไทยในสาขาความปลอดภัย เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 ​ มร. ราจีฟ มังกัล กรรมการผู้จัดการใหญ่ ทาทา สตีล (ประเทศไทย) เป็นตัวแทนบริษัทรับรางวัลจากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2 เมืองทองธานี ​ รางวัลอุตสาหกรรมเป็นรางวัลอันทรงเกียรติของผู้ประกอบการในประเทศไทย ซึ่งมีการจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 2536 ในปัจจุบันได้มีการมอบรางวัล โดยแบ่งออกเป็น 7 ประเภทรางวัล ​ และ 1 รางวัลอุตสาหกรรมยอดเยี่ยม โดยปีที่ผ่านมามีผู้เข้าสมัครทั้งสิ้น 120 บริษัท ในปีนี้ มีบริษัทซึ่งได้รับรางวัลด้านความปลอดภัยทั้งสิ้น 4 บริษัท โดยมี 6 เกณฑ์การให้รางวัลดังนี้ ​

  1. การบริหารความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ​
  2. การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ​
  3. การป้องกันอุบัติเหตุและควบคุมอันตราย ​
  4. การสอบสวนและวิเคราะห์อุบัติเหตุ ​
  5. การป้องกันภัยและแผนฉุกเฉิน ​
  6. การพัฒนาระบบบริหารความปลอดภัย