การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืน

นโยบายการจัดหาและห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืน

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีนโยบายอย่างชัดเจนภายใต้กรอบการปฏิบัติงานตามหลักจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัททาทา (Tata Code of Conduct: TCoC) ในการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และยุติธรรมเท่าเทียมกัน ซึ่งถือเป็นหลักปฏิบัติที่เป็นเอกภาพเดียวกันสำหรับกลุ่มบริษัททาทา รวมถึงความใส่ใจต่อการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างบริษัทและคู่ค้า

ดาวน์โหลดนโยบายการจัดหาอย่างยั่งยืน

การวิเคราะห์ คัดเลือกคู่ค้า และการประเมินความเสี่ยงคู่ค้า

บริษัทจัดทำฐานข้อมูลของคู่ค้าโดยตรวจสอบคุณสมบัติผู้ที่จะขึ้นทะเบียนเป็นคู่ค้าของบริษัท ซึ่งต้องผ่านเกณฑ์การประเมินทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความสามารถทางเทคนิค ด้านความสามารถในการประกันคุณภาพและการควบคุมคุณภาพ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สิ่งแวดล้อม ด้านการเงิน ด้านจริยธรรมและการดำเนินงานตามกฎหมายแรงงาน เพื่อสนับสนุนให้บริษัทดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาวโดยประเมินความเสี่ยงคู่ค้ากลุ่มหลักใน 2 มิติดังนี้

  1. คู่ค้าที่มีความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยพิจารณาจากเกณฑ์ที่กำหนด เช่น มูลค่าการจัดหาเกินกว่า 10 ล้านบาทต่อปีหรือเป็นผู้ขาย/ผู้ผลิตสินค้า/ผู้ให้บริการที่มีผลต่อคุณภาพสินค้าโดยตรงหรือหาแหล่งทดแทนได้ยาก เป็นต้น
  2. คู่ค้าที่มีความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและการกำกับดูแลกิจการ นอกเหนือจากการประเมินการขึ้นทะเบียนคู่ค้าตามเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น บริษัทจึงได้พิจารณาและใช้กลยุทธ์ต่างๆ เพื่อลดความเสี่ยงจากการขาดแคลนวัตถุดิบหลักในการผลิต ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงสำคัญของบริษัท เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้น บริษัทจึงมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลคู่ค้าภายในกลุ่มบริษัท ทาทา สตีล เพื่อเข้าถึงแหล่งผลิตที่เชื่อถือได้ รวมถึงทำงานอย่างใกล้ชิดกับคู่ค้าและผู้ใช้งานในการหาแหล่งวัตถุดิบทางเลือกเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากการขาดแคลนวัตถุดิบ ในการบริหารจัดการคู่ค้าประเภทการให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการบริการและการขนส่ง บริษัทจะให้ความสำคัญกับการจัดการเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัยสิ่งแวดล้อมและสังคมเป็นสำคัญ

นโยบาย และหลักการจัดหา

หลักการที่ 1: สุขอนามัยและความปลอดภัย

“บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความมั่นใจว่าพนักงานของบริษัทผู้รับเหมา และชุมชนที่บริษัทเข้าไปดำเนินกิจการอยู่จะไม่ได้รับอันตรายใดๆ ซึ่งหมายความว่า บริษัทจะไม่อนุญาตให้มีการปฏิบัติใดๆ ที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อพนักงาน ผู้รับเหมาและชุมชนภายในห่วงโซ่อุปทานของบริษัท’’

บริษัทคาดหวังว่าคู่ค้าของบริษัทจะนำการบริหารจัดการในส่วนที่เกี่ยวกับสุขอนามัยและความปลอดภัยขั้นสูงมาใช้เพื่อป้องกันสุขภาพและความปลอดภัยให้กับพนักงานของตน

ข้อพึงปฏิบัติ: จัดให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบความปลอดภัยให้กับคู่ค้าและผู้รับเหมา นอกจากนี้ ได้กำหนดขั้นตอนมาตรฐานและกฎระเบียบความปลอดภัยให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบก่อนเข้ามาดำเนินการภายในบริษัท

หลักการที่ 2: การดำเนินธุรกิจที่เป็นธรรม

“TCoC ได้ระบุข้อกำหนดทางจรรยาบรรณไว้ให้พนักงานทุกคนของกลุ่มทาทายึดถือปฏิบัติ โดยมีจุดมุ่งหมายให้ทุกคนในห่วงโซ่อุปทานของบริษัทรับทราบทุกข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เพื่อแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดนี้ คู่ค้าควรจะนำเสนอหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าข้อกำหนดเหล่านี้ถูกบรรจุไว้ในนโยบาย และ/หรือการปฏิบัติงานของพวกเขาแล้ว’’

จรรยาบรรณของทาทาได้ระบุุแนวทางการดำเนินธุรกิจที่เป็นธรรมโดยบริษัทคาดหวังว่าคู่ค้าของบริษัทจะนำหลักการนี้ไปใช้ด้วยเช่นกัน

ข้อพึงปฏิบัติ: จะต้องมีการแนบ TCoC กับทุกสัญญาที่ทำกับทุกคู่ค้านอกจากนี้ บริษัทได้ส่งจดหมายลงนามโดยกรรมการผู้จัดการใหญ่พร้อมกับหนังสือคู่มือจรรยาบรรณของทาทาให้กับคู่ค้าและผู้รับเหมาเพื่อเป็นช่องทางการรายงานให้บริษัททราบโดยทันทีที่มีการฝ่าฝืนจรรยาบรรณของทาทา ทั้งนี้ บริษัทจะรักษาเงื่อนไขการชำระเงินให้้กับคู่ค้าและผู้เกี่ยวข้องที่ปฏิบัติตามข้อตกลงทั้งหมดตามระเบียบ และกฎหมายเท่านั้น

หลักการที่ 3: การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

“บริษัทมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและภูมิภาคที่บริษัทไปประกอบกิจการอยู่เพื่อให้การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากการผลิตสินค้าของบริษัทผ่านการปฏิบัติที่ยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง คำมั่นนี้เป็นส่วนหนึ่งของการทำธุรกิจของบริษัท และบริษัทคาดหวังว่าคู่ค้าก็จะปฏิบัติตามคำมั่นนี้ เช่นกัน’’

บริษัทจำเป็นต้องมีคู่ค้าที่จะรักษานโยบาย กระบวนการ และขั้นตอนในการจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อพึงปฏิบัติ: พบปะคู่ค้าเพื่อแบ่งปันประสบการณ์และการปฏิบัติที่ดีต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

หลักการที่ 4: สิทธิมนุษยชน

“บริษัทเคารพสิทธิมนุษยชนของพนักงานและชุมชนที่บริษัทเข้าไปประกอบกิจการอยู่ และบริษัทมุ่งมั่นในการส่งเสริมหลักการเหล่านี้กับคู่ค้าของบริษัท’’

บริษัทคาดหวังว่าคู่ค้าของบริษัทจะพัฒนาและดำเนินการตามนโยบายและวิธีการ เพื่อให้มั่นใจว่าจะมีการรักษาสิทธิมนุษยชนในการดำเนินธุรกิจของพวกเขาและเพื่อส่งเสริมให้คู่ค้าของพวกเขากระทำเช่นเดียวกัน

ข้อพึงปฏิบัติ: กำหนดให้มีการทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับพนักงานของผู้รับเหมา ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายในการตรวจสอบการปฏิบัติงานทั้งหมดของผู้รับเหมาและคู่ค้า เพื่อให้พนักงานของตนปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจากนั้น บริษัทได้ปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงานและเกณฑ์การคัดเลือกการประเมินคู่ค้า เพื่อให้มั่นใจว่าคู่ค้ามีคุณสมบัติตามเกณฑ์คัดเลือกเหล่านั้น ตลอดจนได้ให้ความร่วมมือในการเพิ่มการพัฒนาคู่ค้าให้มากขึ้น เช่น การประชุมเชิงปฏิบัติการและโครงการพิเศษต่างๆ

หลักการที่ 5: การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

“ปรัชญาในการดำเนินธุรกิจของบริษัท คือ ชุมชนไม่ได้เป็นเพียงผู้มีส่วนได้เสียในธุรกิจ หากแต่แท้ที่จริงแล้วเป็นวัตถุประสงค์หลักในการดำรงอยู่ของธุรกิจ”

บริษัทคาดหวังว่าคู่ค้าของบริษัทจะอุทิศตนเพื่อสังคม เศรษฐกิจ และการพัฒนาของชุมชนในพื้นที่ที่บริษัทประกอบกิจการอยู่

ข้อพึงปฏิบัติ: ทีมจัดหาเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการและกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม นอกจากนั้น ยังได้ให้การสนับสนุนคู่ค้าของบริษัทในการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัท เพื่อการพัฒนาชุมชนและการประกอบกิจการอย่างเป็นธรรม

นโยบายและระยะเวลาการให้สินเชื่อการค้า

บริษัทมีนโยบายในการบริหารสินเชื่อ โดยมีการกำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการให้สินเชื่อที่สามารถเทียบเคียงกับคู่แข่งขันได้ มีการพิจารณาให้ระยะเวลารับเงินและจ่ายเงินในภาพรวมมีความสอดคล้องกันและไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท ตลอดจนมีกำหนดระยะเวลาที่จะชำระเงินให้แก่คู่ค้าตรงเวลาทุกครั้ง ทั้งนี้ บริษัทจะคำนึงถึงต้นทุนและความเสี่ยงทางการเงินอันอาจเกิดจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศประกอบด้วย

อัตราส่วนทางการเงิน (วัน) ปีการเงิน 2566 ปีการเงิน 2565 ปีการเงิน 2564 เฉลี่ย 3 ปี
การเก็บหนี้เฉลี่ย 31 20 14 22
การชำระหนี้เฉลี่ย 11 11 12 11

ในรอบปีการเงิน 2563 – 2564, 2564 – 2565, 2565 – 2566 ที่ผ่านมา บริษัทมีการชำระเงินให้แก่คู่ค้าตรงตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ทุกครั้ง เพื่อให้คู่ค้ามีสภาพคล่องทางการเงิน และสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้