About Us

An institution built and nurtured on values and ethics

เกี่ยวกับเรา

เลขทะเบียนบริษัท

0107545000136

ประเภทธุรกิจ
ผลิตและจำหน่ายเหล็กทรงยาว
ทุนชำระแล้ว
ผลิตและจำหน่ายเหล็กทรงยาว
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ต่อหุ้น
1.00 บาท
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
555 อาคารรสา ทาวเวอร์ 2 ชั้น 20 ถนนพหลโยธิน
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ +66 2937 1000
โทรสาร +66 2937 1224
12 กรกฎาคม 2545
บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จัดตั้งขึ้นตามโครงสร้างการควบรวมกิจการระหว่าง NTS SISCO และ SCSC ซึ่งสองบริษัทหลังถือหุ้นโดย บจก. ซีเมนต์ไทยโฮลดิ้ง
29 พฤศจิกายน 2545
วันเริ่มจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
18 ธันวาคม 2545
วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก
4 เมษายน 2549
Tata Steel Limited ยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ บมจ. มิลเลนเนียม สตีล จาก บจก. ซีเมนต์ไทยโฮลดิ้ง
14 ธันวาคม 2549
บริษัทเปลี่ยนชื่อจาก “บริษัท มิลเลนเนียม สตีล จำกัด (มหาชน)” เป็น “บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)”
27 สิงหาคม 2563
บริษัท เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้เปลี่ยนชื่อ เป็น บริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วิสัยทัศน์ของเรา

ทาทา สตีล (ประเทศไทย) มุ่งมั่นในการสร้างความปิติยินดีให้กับลูกค้าด้วยนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์และการปิติยินดีให้กับลูกค้าด้วยนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์และการบริการที่เหนือระดับสำหรับเหล็กก่อสร้างตลอดจน การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท เราจะทำให้วิสัยทัศน์ของเราบรรลุผลสำเร็จด้วยการเพาะบ่มวัฒนธรรมแห่งความน่าเชื่อถือไว้วางใจ และการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการรักษาไว้ซึ่งการทำงานอย่างมีความสุขของพนักงาน และการยึดมั่นในมาตรฐานสูงสุดของการดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ

เป้าหมายในปีงบประมาณ 2561

ผลดำเนินงานของบริษัท EBITDA = 5%

ความปลอดภัย

ลดอุบัติเหตุจากการทำงานถึงขั้นหยุดงาน (LTIF) ให้เป็น 0

ค่านิยมของเรา

ทาทาได้ขับเคลื่อนองค์กรด้วยค่านิยม 5 ประการ ซึ่งเป็นรากฐานในการดำเนินธุรกิจของเรา

คุณธรรม

ความเป็นเลิศ

ความเป็นหนึ่งเดียว

ความรับผิดชอบ

ความเป็นผู้บุกเบิก

ผังโครงสร้างองค์กร

คณะกรรมการ

นาย ปิยุช กุปต้า

ประธานกรรมการ

นาย อลัน ชิ ยิม แคม

ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน

นางสาว อนุตตรา พานโพธิ์ทอง

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ และกรรมการ บรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน

นาย หัตถศักดิ์ ณ ป้อมเพ็ชร์

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

นาย ธราธร เปรมสุนทร

กรรมการ และกรรมการบรรษัทภิบาลสรรหา และพิจารณาผลตอบแทน

นาย รังกะนาร์ท รากุปะติ เราว์

กรรมการ

นาย อาชีช อนุปัม

กรรมการ

นาย ราจีฟ มังกัล

กรรมการผู้จัดการใหญ่

ผู้บริหาร

นาย ราจีฟ มังกัล

กรรมการผู้จัดการใหญ่

นาย วันเลิศ การวิวัฒน์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ – การผลิต

นาย ไพฑูรย์ เชื้อสุข

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – จัดหา

นาย พรชัย ตั้งวรกุลชัย

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – โรงงานชลบุรี

นาย ชัยเฉลิม บุญญานุวัตร

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – การตลาดและการขาย

นาย ศิโรโรตม์ เมธมโนศักดิ์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – ทรัพยากรบุคคลและบริหาร

นาย จายันทา ชาคราบอร์ตี้

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – การเงิน

นาย อมิท คันนา

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – บริหารการลุงทุนและความเป็นเลิศทางธุรกิจ

นาย ศักดิ์ชัย ลอยฟ้าขจร

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – โรงงานระยอง

นาย รุ่งโรจน์ เลิศอารมย์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – โรงงานสระบุรี

ความภาคภูมิใจในความสำเร็จ 2558 - 2559

ความรับผิดชอบต่อสังคม

 • บริษัทได้รับประกาศนียบัตรรับรองให้เป็นสมาชิกในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) และเข้าร่วมเครือข่ายหุ้นส่วนต้านทุจริตเพื่อประเทศไทย (PACT)
 • บริษัทได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 51 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้อยู่ในรายชื่อ “Thailand Sustainability Investment 2015” หรือรายชื่อ “หุ้นยั่งยืน” ซึ่งแสดงถึงผลการดำเนินงานที่โดดเด่นในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล
 • บริษัทได้ร่วมเป็น 1 ใน 30 บริษัทนำร่องในการประกาศเจตนารมย์เข้าร่วมกับ UNICEF ในโครงการ Child-Friendly Business: “The Children Sustainability Forum” เพื่อส่งเสริมการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรและคำนึงถึงสิทธิเด็ก
 • SISCO: รับรางวัลจากโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรม ให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน (CSR-DIW) ซึ่งจัดขึ้นโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

บริหารงานคุณภาพ

 • ได้รับใบรับรองมาตรฐานสากลระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI) ครบทั้ง 3 โรงงาน
 • ฝ่ายจัดหาได้รับใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 สำหรับขอบข่ายการจัดซื้อจัดจ้างการบริการและวัสดุ จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI)
 • ฝ่ายการตลาดและการขาย ได้รับใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI) ทำให้ฝ่ายการตลาดและการขาย บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทแรกในปี 2559 ที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพจากสถาบันฯ และเป็นรายแรกของประเทศไทย
 • SCSC: รับรางวัล Gold Award จากการแข่งขัน ICQCC 2016 (International Convention on Quality Control Circle 2016)

สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย

 • ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004 และ ระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำ งาน TIS 18001:2007 และ OHSAS 18001:2007 จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI) ครบทั้ง 3 โรงงาน
 • ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ระดับที่ 3 จากกระทรวงอุตสาหกรรม ครบทั้ง 3 โรงงาน และมีแผนที่จะสมัครรางวัลในระดับที่ 4 ในปีงบการเงิน 2560
 • SCSC: รับรางวัลธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย จากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) มาบตาพุด จังหวัดระยอง
 • SCSC: รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับจังหวัดประจำปี 2558 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
 • SCSC: รับประกาศนียบัตรโครงการสถานประกอบการปลอดภัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากกระทรวงแรงงาน
 • SCSC: รับรางวัล “เหมืองแร่สีเขียว 2558” จากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม
 • SISCO: รับรางวัลชมเชย “การปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมีการจัดการสภาพแวดล้อมดีเด่น” (EIA) จากสำนักงานนโยบาย และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม
 • SCSC: รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการบริหารความปลอดภัย จากกระทรวงอุตสาหกรรม
 • SISCO: รับรางวัล “การลดการใช้ไฟฟ้าในช่วงความต้องการไฟฟ้าสูงสุด (Demand Response)” จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 • NTS: ฉลองการปลอดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานมากกว่า 4 ปี ในเดือนมีนาคม 2559

ความภาคภูมิใจในความสำเร็จ 2557 - 2558

ความรับผิดชอบต่อสังคม

 • รางวัล SET Awards ประเภท CSR Awards ประเภทความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น และ CSR Recognition 2014 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นปีที่ 2
 • ESG100 Certificate จากสถาบันไทยพัฒน์ 1 ใน 100 อันดับหลักทรัพย์ที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล
 • การสานต่อเจตนารมณ์ที่จะไม่มีส่วนร่วมในการคอร์รัปชั่น ร่วมกับคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

สิ่งแวดล้อม

 • SCSC: รางวัลสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรฐานในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมีการจัดการสภาพแวดล้อม ประจำปี 2557 ประเภทดีเด่น (EIA Monitoring Award) จากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • SISC: รางวัลสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรฐานในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมีการจัดการสภาพแวดล้อม ประจำปี 2557 ประเภทชมเชย (EIA Monitoring Award) จากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • SCSC: รางวัลโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมโลหะ จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
 • NTS, SISCO: รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ระดับที่ 3 จัดโดยกระทรวงอุตสาหกรรม

ความปลอดภัย

 • NTS: ได้รับการรับรองระบบจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำงาน TIS 18001 และ OHSAS 18001

ความปลอดภัย

 • NTS: รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2557 ประเภทการบริหารงานคุณภาพ จาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี

ความปลอดภัย

บริษัทย่อยของ TSTH ทุกบริษัท มีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมระบบการบริหารงานในด้านต่างๆ ให้มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากลโดยทั้ง SISC SCSC และ NTS ได้รับการรับรองระบบบริหารงานด้านคุณภาพในการผลิต สินค้าตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 (มาตรฐานสากลระบบบริหารงานคุณภาพ) นอกจากนี้ บริษัทยังตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้เป็น ไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทั้ง 3 บริษัทย่อยได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO14001:2004 (มาตรฐานสากลระบบการจัดการ สิ่งแวดล้อม) ตลอดจนให้ความสำคัญต่อมาตรการความปลอดภัยของสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อสุขอนามัยที่ดีของพนักงานทุกคน โดย SISC SCSC และ NTS ได้รับการรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานตามมาตรฐาน TIS 18001:2554 และ OHSAS 18001:2007 (มาตรฐานสากลสำหรับระบบจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย) อีกด้วย