About Us

An institution built and nurtured on values and ethics

เกี่ยวกับเรา

เลขทะเบียนบริษัท

0107545000136

ประเภทธุรกิจ
ผลิตและจำหน่ายเหล็กทรงยาว
ทุนชำระแล้ว
ผลิตและจำหน่ายเหล็กทรงยาว
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ต่อหุ้น
1.00 บาท
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
555 อาคารรสา ทาวเวอร์ 2 ชั้น 20 ถนนพหลโยธิน
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ +66 2937 1000
โทรสาร +66 2937 1224
12 กรกฎาคม 2545
บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จัดตั้งขึ้นตามโครงสร้างการควบรวมกิจการระหว่าง NTS SISCO และ SCSC ซึ่งสองบริษัทหลังถือหุ้นโดย บจก. ซีเมนต์ไทยโฮลดิ้ง
29 พฤศจิกายน 2545
วันเริ่มจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
18 ธันวาคม 2545
วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก
4 เมษายน 2549
Tata Steel Limited ยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ บมจ. มิลเลนเนียม สตีล จาก บจก. ซีเมนต์ไทยโฮลดิ้ง
14 ธันวาคม 2549
บริษัทเปลี่ยนชื่อจาก “บริษัท มิลเลนเนียม สตีล จำกัด (มหาชน)” เป็น “บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)”
27 สิงหาคม 2563
บริษัท เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้เปลี่ยนชื่อ เป็น บริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วิสัยทัศน์ของเรา

เหนือระดับในอาเซียนในการสร้างคุณค่าต่อผู้มีส่วนได้เสียและการเป็นบรรษัทพลเมือง

พันธกิจของเรา

พัฒนาและส่งมอบเหล็กมูลค่าเพิ่ม พร้อมสร้างสัมพันธภาพระยะยาวกับผู้มีส่วนได้เสีย บนรากฐานของความไว้วางใจและเอาใจใส่

ความปลอดภัย

ลดอุบัติเหตุจากการทำงานถึงขั้นหยุดงาน (LTIF) ให้เป็น 0

ค่านิยมของเรา

ทาทาได้ขับเคลื่อนองค์กรด้วยค่านิยม 5 ประการ ซึ่งเป็นรากฐานในการดำเนินธุรกิจของเรา

คุณธรรม

ความเป็นเลิศ

ความเป็นหนึ่งเดียว

ความรับผิดชอบ

ความเป็นผู้บุกเบิก

บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย)

ผังโครงสร้างองค์กร

คณะกรรมการ

นายปิยุช กุปต้า

 • ประธานคณะกรรมการ
 • ประธานคณะจัดการ
 • กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน

นายอลัน แคม

 • กรรมการอิสระ
 • ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและทบทวนความเสี่ยง
 • กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน

นายหัตถศักดิ์ ณ ป้อมเพ็ชร์

 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการตรวจสอบและทบทวนความเสี่ยง
 • ประธานคณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน

นางสาวอนุตตรา พานโพธิ์ทอง

 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการตรวจสอบและทบทวนความเสี่ยง
 • ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน

นายธราธร เปรมสุนทร

 • กรรมการ
 • กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน

นายซานจิบ นันดา

 • กรรมการ
 • กรรมการจัดการ

นายอาชีช อนุปัม

 • กรรมการ
 • กรรมการจัดการ
 • กรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน

นายราจีฟ มังกัล

 • กรรมการ
 • กรรมการจัดการ
 • กรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน
 • กรรมการผู้จัดการใหญ่

ผู้บริหาร

นายราจีฟ มังกัล

 • กรรมการผู้จัดการใหญ่

นายวันเลิศ การวิวัฒน์

 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ – การผลิต

นายจายันทา ชาคราบอร์ตี้

 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – การเงิน

นายศิโรโรตม์ เมธมโนศักดิ์

 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – ทรัพยากรบุคคลและบริหาร

นายไพฑูรย์ เชื้อสุข

 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – จัดหา

นายชัยเฉลิม บุญญานุวัตร

 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – การตลาดและการขาย

นายอมิท คันนา

 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – ความเป็นเลิศทางธุรกิจและบริการกลุ่ม

นายพรชัย ตั้งวรกุลชัย

 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – โรงงาน NTS

นายศักดิ์ชัย ลอยฟ้าขจร

 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – โรงงาน SCSC

นายรุ่งโรจน์ เลิศอารมย์

 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – โรงงาน SISCO

รางวัลและความสำเร็จ

 • ประกาศนียบัตรรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ปี 2562

TSTH ได้รับการต่ออายุประกาศนียบัตรรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ให้เป็นบริษัทที่ผ่านกระบวนการประเมินว่ามีนโยบายและมีแนวปฏิบัติในการป้องกันการทุจริตภายในองค์กรครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนดต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 ในปี 2562

 • รายชื่อหุ้นยั่งยืน ประจำปี 2563

TSTH ได้รับการประกาศจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน ประจำปี 2563

 • รางวัลรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2563

TSTH ได้รับรางวัล รายงานความยั่งยืน ประจำปี 2563 ในระดับ “รางวัลเกียรติคุณ” (“Sustainability Disclosure Award 2020”) จากสถาบันไทยพัฒน์ โดยการประเมินข้อมูลผ่านรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ TSTH ซึ่งสะท้อนถึงการดำเนินงานขององค์กรต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG)

 • รางวัล CSR-DPIM Continuous ประจำปี 2563

TSMT – โรงงาน NTS ได้รับรางวัลสถานประกอบการเครือข่ายที่มีการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ระดับดีเยี่ยม และ โรงงาน SISCO ได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ประจำปี 2563 (CSR-DPIM Continuous) ประเภทโรงประกอบโลหกรรม จากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม

 • รางวัล CSR – DIW Continuous ประจำปี 2563

TSMT โรงงาน SISCO โรงงาน SCSC และโรงงาน NTS ได้รับรางวัลสถานประกอบการรวมพลังสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นสุขอย่างยั่งยืน (CSR-DIW Continuous) ประจำปี 2563 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดยรางวัลนี้มอบให้กับโรงงานอุตสาหกรรมที่มุ่งมั่นแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง

 • รางวัลสถานประกอบการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย ประจำปี 2563

TSMT โรงงาน NTS ได้รับรางวัลสถานประกอบการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2563 ในระดับประเทศจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

 • ประกาศนียบัตรคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ประจำปี 2563

TSMT โรงงาน SISCO ได้รับประกาศนียบัตรคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ประจำปี 2563 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) โดยเป็นรางวัลที่มอบให้กับองค์กรที่มีส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศและให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง

 • รางวัลเหมืองแร่สีเขียว ประจำปี 2563

TSMT โรงงาน NTS และ โรงงาน SCSC ได้รับรางวัลเหมืองแร่สีเขียว ประจำปี 2563 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม ในการพัฒนาและยกระดับกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นที่ยอมรับและสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างราบรื่น สร้างให้เกิดการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืน

 • รางวัลธงขาวดาวเขียว ประจำปี 2563

TSMT โรงงาน SCSC ได้รับรางวัลธงขาวดาวเขียวประจำปี 2563 จากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) โดยรางวัลนี้มอบให้กับผู้ประกอบการที่มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยที่ผ่านการตรวจประเมินอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม

 • รางวัล Thailand Kaizen Award ประจำปี 2563

TSMT โรงงาน NTS ได้รับรางวัลเหรียญเงินซึ่งเป็นระดับสูงสุดในประเภท Kaizen for Innovation จากโครงการ ผลิตภัณฑ์เหล็กข้ออ้อยเพื่อโครงกำรรถไฟควำมเร็วสูง