Sustainability

The driver of our thoughts
and actions for a brighter future.

รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนปี 2563 - 2564

รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนปี 2562 - 2563

รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนปี 2561 - 2562

รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนปี 2560 - 2561

รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนปี 2559 - 2560

ความรับผิดชอบต่อสังคม

ภารกิจด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยหลักของการเป็นบรรษัทพลเมืองที่ดี บนพื้นฐานของการมีความสำนึกและตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ รวมทั้งการให้ความสำคัญต่อการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

จริยธรรมองค์กร

บรรษัทภิบาล การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบราชการ การส่งเสริมให้มีการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานจริยธรรม

“หลักจรรยาบรรณของทาทา” สู่การประพฤตปฏิบัติของพนักงาน บริษัทจึงได้นำ “หลักจรรยาบรรณของทาทา (Tata Code of Conduct: TCoC)” ซึ่งมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจด้วยมาตรฐานระดับสูงของความเป็นมืออาชีพความซื่อสัตย์มีศีลธรรมและจริยธรรม มาใช้ในการกำกับดูแลการประพฤติปฏิบัติของพนักงานอย่างเคร่งครัด

การจัดการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

การบริหารจัดการความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อม

ด้วยวิสัยทัศน์ของบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ที่มุ่งเน้นการ ดำเนินธุรกิจที่เป็นเลิศด้วยมาตรฐานสูงสุดของการเป็นบรรษัทพลเมืองที่ดี บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม รวมถึงนโยบายการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ฯลฯ