จริยธรรมองค์กร

บรรษัทภิบาล การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบราชการ

การส่งเสริมให้มีการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานจริยธรรม

“หลักจรรยาบรรณของทาทา” สู่การประพฤตปฏิบัติของพนักงาน บริษัทจึงได้นำ “หลักจรรยาบรรณของทาทา (Tata Code of Conduct: TCoC)” ซึ่งมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจด้วยมาตรฐานระดับสูงของความเป็นมืออาชีพความซื่อสัตย์มีศีลธรรมและจริยธรรม มาใช้ในการกำกับดูแลการประพฤติปฏิบัติของพนักงานอย่างเคร่งครัด โดยได้จัดพิมพ์เป็นหนังสือ “คู่มือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ” มอบให้กับคณะกรรมการคณะจัดการผู้บริหารและพนักงานทุกคนตลอดจนจัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องในแต่ละเรื่องอย่างละเอียด พร้อมทำการทดสอบนอกจากนั้นยังได้ส่งมอบ “คู่มือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ” ให้กับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกทั้งในภาครัฐและเอกชน