TSMT - โรงงาน NTS รับเกียรติบัตรงาน ECO Innovation Forum 2022

4 ตุลาคม 2022

บริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) – โรงงาน NTS รับเกียรติบัตร โรงงานอุตสาหกรรมสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โดยกระทรวงอุตสาหกรรม และเกียรติบัตรโรงงานอุตสาหกรรมเครือข่ายการลดก๊าซเรือนกระจก โดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ณ งาน ECO Innovation Forum 2022 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพมหานคร