ทาทา สตีล การผลิต โรงงาน NTS, SCSC และ SISCO ได้รับรางวัล CSR-DIW Continuous ประจำปี 2564

25 พฤศจิกายน 2021

บริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อยของบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ทั้งสามโรงงาน NTS, SCSC, และ SISCO ได้รับรางวัลเกียรติยศ CSR-DIW Continuous Award 2021 มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการประจำปี 2564 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ในปัจจุบัน พิธีมอบรางวัลจึงจัดออนไลน์แบบ virtual ceremony เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา

รางวัล CSR-DIW Continuous มอบให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมที่ดำเนินงานตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของทางกรมโรงงานอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยในปี 2564 มีโรงงานที่ได้รับรางวัลนี้ทั้งหมด 345 ราย

โรงงาน SISCO ได้รับรางวัล CSR-DIW Continuous ประจำปี 2564

โรงงาน NTS ได้รับรางวัล CSR-DIW Continuous ประจำปี 2564

โรงงาน SCSC ได้รับรางวัล CSR-DIW Continuous ประจำปี 2564