TSMT – โรงงาน SCSC และ โรงงาน SISCO ได้รับประกาศนียบัตรรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ (CFP) และประกาศนียบัตรรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์เศรษฐกิจหมุนเวียน (CE-CFP)

16 มกราคม 2024

TSMT – โรงงาน SCSC และ โรงงาน SISCO ได้รับประกาศนียบัตรรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ (CFP) และประกาศนียบัตรรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์เศรษฐกิจหมุนเวียน (CE-CFP) สำหรับผลิตภัณฑ์เหล็กข้ออ้อย 15M 400W และเหล็กลวดคาร์บอนสูง ชั้นคุณภาพ SWRH 82 A (Q) ขนาด 5.5 มิลลิเมตร จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

นายศักดิ์ชัย ลอยฟ้าขจร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – โรงงาน SCSC รับประกาศนียบัตรรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ (CFP) และประกาศนียบัตรรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์เศรษฐกิจหมุนเวียน (CE-CFP) ของผลิตภัณฑ์เหล็กเส้นข้ออ้อย 15M 400W จากนายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ณ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก กรุงเทพฯ

นอกจากนี้ โรงงาน SISCO ยังได้รับ ประกาศนียบัตรรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ (CFP) และประกาศนียบัตรรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์เศรษฐกิจหมุนเวียน (CE-CFP) ของผลิตภัณฑ์เหล็กลวดคาร์บอนสูง ชั้นคุณภาพ SWRH 82 A (Q) ขนาด 5.5 มิลลิเมตร จาก องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)