บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) "TSTH" ได้รับการประเมินหุ้นยั่งยืนปี 2566 SET ESG Rating ระดับ “A” และ CGR 5 ดาว ในระดับ “ดีเลิศ”

12 มกราคม 2024

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) “TSTH” ได้รับการประเมินหุ้นยั่งยืนปี 2566 SET ESG Rating ระดับ “A” และ CGR 5 ดาว ในระดับ “ดีเลิศ”

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) “TSTH” ได้รับผลการประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Rating ระดับ “A” ประจำปี 2566 ซึ่งเป็นการประเมินในรูปแบบเรตติ้งเป็นปีแรกจากเดิมรายชื่อหุ้นยั่งยืน (THSI) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สะท้อนถึงผลการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) ทั้งนี้ TSTH ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืนอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 ตั้งแต่ปี 2560

นอกจากนี้ TSTH ยังได้รับ การประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทยหรือ Corporate Governance Report: CGR 5 ดาว ในระดับ “ดีเลิศ” ด้วยค่าคะแนนเฉลี่ยโดยรวม 98 คะแนน จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) สูงกว่าค่าเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนทั้งหมดที่ระดับ 81 คะแนน