บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) "TSTH" ได้รับรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ประจำปี 2566

12 มกราคม 2024

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) “TSTH” ได้รับรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ประจำปี 2566

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) “TSTH” ได้รับรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน (Sustainability Disclosure Award) ประจำปี 2566 ในระดับรางวัลเกียรติคุณ จากสถาบันไทยพัฒน์ โดยคุณวีรวัฒน์ รัชตกนก ผู้จัดการส่วนความยั่งยืนองค์กรและพันธกิจเพื่อสังคม เป็นตัวแทนรับรางวัล เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา

รางวัลนี้พิจารณาจากข้อมูลความยั่งยืนที่เผยแพร่ต่อสาธารณะ ในฐานะบริษัทจดทะเบียนที่ตระหนักและให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงาน ซึ่งครอบคลุมทั้งการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม หรือประเด็นด้าน ESG (Environmental, Social and Governance) นอกเหนือจากข้อมูลทางการเงิน แสดงถึงความยั่งยืนของธุรกิจ อันจะเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของกิจการ และการตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป้าหมายที่ 12.6

โดย TSTH เป็นหนึ่งใน 131 องค์กรธุรกิจที่ได้รับรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ในปี 2566 ซึ่งทั้งหมดแบ่งเป็น 3 ประเภทรางวัล ได้แก่ Sustainability Disclosure Award รางวัลเกียรติคุณ 54 แห่ง Sustainability Disclosure Recognition ประกาศเกียรติคุณ 50 แห่ง และ Sustainability Disclosure Acknowledgement กิตติกรรมประกาศ 28 แห่ง ตามลำดับ