ทาทา สตีล รับรางวัลหุ้นยั่งยืน ประจำปี 2563

ทาทา สตีล รับรางวัลหุ้นยั่งยืน ประจำปี 2563 TSTH won Thailand Sustainability Investment (THSI) Award 2020

15 ธันวาคม 2020

บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย) หรือ “TSTH” ได้รับรางวัล “รายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI” ประจำปี 2563 โดยคุณชัยเฉลิม บุญญานุวัตร  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – การตลาดและการขาย เป็นตัวแทนบริษัทรับมอบโล่เกียรติคุณ จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 โดยรางวัลรายชื่อหุ้นยั่งยืน เป็นการยกย่องบริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบและคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม ภายใต้หลักบรรษัทภิบาล หรือ ESG (Environmental, Social and Governance) อย่างต่อเนื่อง