กลุ่มบริษัท ทาทา สตีล รับรางวัล CSR-DIW Continuous ประจำปี 2562

30 กันยายน 2019

บริษัท เหล็กก่อสร้างสยาม จำกัด บริษัท เอ็น.ที.เอส สตีลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัท เหล็กสยาม (2001) จำกัด ได้รับรางวัลส่งเสริมสถานประกอบการรวมพลังสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นสุขอย่างยั่งยืน (CSR-DIW Continuous) ประจำปี 2562 โดย นายกรณ์ภัฐวีญ์ ม่วงน้อย รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นผู้มอบรางวัล กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นผู้มอบรางวัล รางวัลนี้มอบให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมที่มุ่งมั่นแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ