นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อบังคับบริษัท

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและทบทวนความเสี่ยง

กฏบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน

กฎบัตรคณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน

นโยบายด้านภาษี

นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยการใช้ข้อมูลภายใน

นโยบายการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

ส่งแบบฟอร์มเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ส่งคำถามสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ปี 2564

รายงานประจำปี 2563-2564

ปี 2563

รายงานประจำปี 2562-2563

ปี 2562

รายงานประจำปี 2561-2562

ปี 2561

รายงานประจำปี 2560-2561

ปี 2560

รายงานประจำปี 2559-2560

ปี 2559

รายงานประจำปี 2558-2559

ปี 2558

รายงานประจำปี 2557-2558

ปี 2557

รายงานประจำปี 2556-2557

ปี 2556

รายงานประจำปี 2555-2556

ปี 2555

รายงานประจำปี 2554-2555

ปี 2564

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี - 31 มีนาคม 2564

ปี 2563

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี - 31 มีนาคม 2563

ปี 2562

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี - 31 มีนาคม 2562

ปี 2561

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี - 31 มีนาคม 2561

ปี 2560

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี - 31 มีนาคม 2560

ปี 2559

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี - 31 มีนาคม 2559

ปี 2558

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี - 31 มีนาคม 2558

ปี 2557

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี - 31 มีนาคม 2557

ปี 2556

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี - 31 มีนาคม 2556

ปี 2555

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี - 31 มีนาคม 2555

ปี 2566

ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2566

ปี 2565

ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2565

ปี 2564

ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2564

ปี 2563

ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2563

ปี 2562

ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562

ปี 2561

ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2561

ปี 2560

ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2560

ปี 2559

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2559

ปี 2558

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2558

ปี 2557

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2557

ปี 2556

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2556

ปี 2567

งบการเงิน ไตรมาส 1-2567

หมายเหตุประกอบงบการเงิน ไตรมาส 1-2567

รายงานผู้สอบบัญชี ไตรมาส 1-2567

ปี 2566

งบการเงิน ไตรมาส 4-2566

หมายเหตุประกอบงบการเงิน ไตรมาส 4-2566

รายงานผู้สอบบัญชี ไตรมาส 4-2566

งบการเงิน ไตรมาส 3-2566

หมายเหตุประกอบงบการเงิน ไตรมาส 3-2566

รายงานผู้สอบบัญชี ไตรมาส 3-2566

งบการเงิน ไตรมาส 2-2566

หมายเหตุประกอบงบการเงิน ไตรมาส 2-2566

รายงานผู้สอบบัญชี ไตรมาส 2-2566

งบการเงิน ไตรมาส 1-2566

หมายเหตุประกอบงบการเงิน ไตรมาส 1-2566

รายงานผู้สอบบัญชี ไตรมาส 1-2566

ปี 2565

งบการเงิน ไตรมาส 4-2565

หมายเหตุประกอบงบการเงิน ไตรมาส 4-2565

รายงานผู้สอบบัญชี ไตรมาส 4-2565

งบการเงิน ไตรมาส 3-2565

หมายเหตุประกอบงบการเงิน ไตรมาส 3-2565

รายงานผู้สอบบัญชี ไตรมาส 3-2565

งบการเงิน ไตรมาส 2-2565

หมายเหตุประกอบงบการเงิน ไตรมาส 2-2565

รายงานผู้สอบบัญชี ไตรมาส 2-2565

งบการเงิน ไตรมาส 1-2565

หมายเหตุประกอบงบการเงิน ไตรมาส 1-2565

รายงานผู้สอบบัญชี ไตรมาส 1-2565

ปี 2564

งบการเงิน ไตรมาส 4-2564

หมายเหตุประกอบงบการเงิน ไตรมาส 4-2564

รายงานผู้สอบบัญชี ไตรมาส 4-2564

งบการเงิน ไตรมาส 3-2564

หมายเหตุประกอบงบการเงิน ไตรมาส 3-2564

รายงานผู้สอบบัญชี ไตรมาส 3-2564

งบการเงิน ไตรมาส 2-2564

หมายเหตุประกอบงบการเงิน ไตรมาส 2-2564

รายงานผู้สอบบัญชี ไตรมาส 2-2564

งบการเงิน ไตรมาส 1-2564

หมายเหตุประกอบงบการเงิน ไตรมาส 1-2564

รายงานผู้สอบบัญชี ไตรมาส 1-2564

ปี 2563

งบการเงิน ไตรมาส 4-2563

หมายเหตุประกอบงบการเงิน ไตรมาส 4-2563

รายงานผู้สอบบัญชี ไตรมาส 4-2563

งบการเงิน ไตรมาส 3-2563

หมายเหตุประกอบงบการเงิน ไตรมาส 3-2563

รายงานผู้สอบบัญชี ไตรมาส 3-2563

งบการเงิน ไตรมาส 2-2563

หมายเหตุประกอบงบการเงิน ไตรมาส 2-2563

รายงานผู้สอบบัญชี ไตรมาส 2-2563

งบการเงิน ไตรมาส 1-2563

หมายเหตุประกอบงบการเงิน ไตรมาส 1-2563

รายงานผู้สอบบัญชี ไตรมาส 1-2563

ปี 2562

งบการเงิน ไตรมาส 4-2562

หมายเหตุประกอบงบการเงิน ไตรมาส 4-2562

รายงานผู้สอบบัญชี ไตรมาส 4-2562

งบการเงิน ไตรมาส 3-2562

หมายเหตุประกอบงบการเงิน ไตรมาส 3-2562

รายงานผู้สอบบัญชี ไตรมาส 3-2562

งบการเงิน ไตรมาส 2-2562

หมายเหตุประกอบงบการเงิน ไตรมาส 2-2562

รายงานผู้สอบบัญชี ไตรมาส 2-2562

งบการเงิน ไตรมาส 1-2562

หมายเหตุประกอบงบการเงิน ไตรมาส 1-2562

รายงานผู้สอบบัญชี ไตรมาส 1-2562

ปี 2561

งบการเงิน ไตรมาส 4-2561

หมายเหตุประกอบงบการเงิน ไตรมาส 4-2561

รายงานผู้สอบบัญชี ไตรมาส 4-2561

งบการเงิน ไตรมาส 3-2561

หมายเหตุประกอบงบการเงิน ไตรมาส 3-2561

รายงานผู้สอบบัญชี ไตรมาส 3-2561

งบการเงิน ไตรมาส 2-2561

หมายเหตุประกอบงบการเงิน ไตรมาส 2-2561

รายงานผู้สอบบัญชี ไตรมาส 2-2561

งบการเงิน ไตรมาส 1-2561

หมายเหตุประกอบงบการเงิน ไตรมาส 1-2561

รายงานผู้สอบบัญชี ไตรมาส 1-2561

ปี 2560

งบการเงิน ไตรมาส 4-2560

หมายเหตุประกอบงบการเงิน ไตรมาส 4-2560

รายงานผู้สอบบัญชี ไตรมาส 4-2560

งบการเงิน ไตรมาส 3-2560

หมายเหตุประกอบงบการเงิน ไตรมาส 3-2560

รายงานผู้สอบบัญชี ไตรมาส 3-2560

งบการเงิน ไตรมาส 2-2560

หมายเหตุประกอบงบการเงิน ไตรมาส 2-2560

รายงานผู้สอบบัญชี ไตรมาส 2-2560

งบการเงิน ไตรมาส 1-2560

หมายเหตุประกอบงบการเงิน ไตรมาส 1-2560

รายงานผู้สอบบัญชี ไตรมาส 1-2560

ปี 2559

งบการเงิน ไตรมาส 4-2559

หมายเหตุประกอบงบการเงิน ไตรมาส 4-2559

รายงานผู้สอบบัญชี ไตรมาส 4-2559

งบการเงิน ไตรมาส 3-2559

หมายเหตุประกอบงบการเงิน ไตรมาส 3-2559

รายงานผู้สอบบัญชี ไตรมาส 3-2559

งบการเงิน ไตรมาส 2-2559

หมายเหตุประกอบงบการเงิน ไตรมาส 2-2559

รายงานผู้สอบบัญชี ไตรมาส 2-2559

งบการเงิน ไตรมาส 1-2559

หมายเหตุประกอบงบการเงิน ไตรมาส 1-2559

รายงานผู้สอบบัญชี ไตรมาส 1-2559

ปี 2567

ปี 2566

ปี 2565

ปี 2564

ปี 2563

ปี 2562

ปี 2561

ปี 2560

ปี 2559

ปี 2566

ผลการดำเนินงานของบริษัท ปีการเงิน 2566

ปี 2565

ผลการดำเนินงานของบริษัท ปีการเงิน 2565

ปี 2564

ผลการดำเนินงานของบริษัท ปีการเงิน 2564

ปี 2563

ผลการดำเนินงานของบริษัท ปีการเงิน 2563

ปี 2562

ผลการดำเนินงานของบริษัท ปีการเงิน 2562

ปี 2561

ผลการดำเนินงานของบริษัท ปีการเงิน 2561

ปี 2560

ผลการดำเนินงานของบริษัท ปีการเงิน 2560

ปี 2559

ผลการดำเนินงานของบริษัท ปีการเงิน 2559

ปี 2558

ผลการดำเนินงานของบริษัท ปีการเงิน 2558

ปี 2557

ผลการดำเนินงานของบริษัท ปีการเงิน 2557

ปี 2556

ผลการดำเนินงานของบริษัท ปีการเงิน 2556

ปี 2555

ผลการดำเนินงานของบริษัท ปีการเงิน 2555

ปี 2566

เทปบันทึกภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22 ประจำปี 2566

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22 ประจำปี 2566

คำถามที่ผู้ถือหุ้นส่งมายังบริษัท ในช่วงระหว่างวันที่ 19 มิถุนายน ถึง 14 กรกฎาคม 2566

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22 ประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

ปี 2565

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21 ประจำปี 2565

คำถามที่ผู้ถือหุ้นส่งมายังบริษัท ในช่วงระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน ถึง 15 กรกฎาคม 2565

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21 ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

ปี 2564

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 20 ประจำปี 2564

คำถามที่ผู้ถือหุ้นส่งมายังบริษัท ในช่วงระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน ถึง 15 กรกฎาคม 2564

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 20 ประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

ปี 2563

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 19 ประจำปี 2563

คำถามที่ผู้ถือหุ้นส่งมายังบริษัท ในช่วงระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน ถึง 15 กรกฎาคม 2563

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 19 ประจำปี 2563 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ปี 2562

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18 ประจำปี 2562

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18 ประจำปี 2562

ปี 2561

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 17 ประจำปี 2561

ปี 2560

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 16 ประจำปี 2560

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 16 ประจำปี 2560

ปี 2559

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 15 ประจำปี 2559

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 15 ประจำปี 2559

ปี 2558

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 14 ประจำปี 2558

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 14 ประจำปี 2558

ปี 2566

แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22

แจ้งกำหนดการใช้สิทธิในการส่งคำถามมายังบริษัท สำหรับ e-AGM 2566

แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท และเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22

ปี 2565

แจ้งการแต่งตั้งกรรมการอิสระ

แจ้งการแต่งตั้งประธานคณะกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (แก้ไขการสะกดชื่อ)

แจ้งการแต่งตั้งประธานคณะกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่

แจ้งการเสียชีวิตของกรรมการอิสระ

วันหยุดทำการของบริษัท ประจำปี 2566

แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21

การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21 ประจำปี 2565 บนเว็บไซต์ของบริษัท

แจ้งกำหนดการใช้สิทธิในการส่งคำถามมายังบริษัท สำหรับ e-AGM 2565

แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท และเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21

แจ้งการแก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ปี 2564

แจ้งการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัท

วันหยุดทำการของบริษัท ประจำปี 2565

การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 20

การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 20 ประจำปี 2564 บนเว็บไซต์ของบริษัท

แจ้งกำหนดการใช้สิทธิในการส่งคำถามมายังบริษัท สำหรับ e-AGM 2564

แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท และเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 20

ความคืบหน้าการรับโอนและการโอนกิจการทั้งหมด (EBT) ของบริษัทย่อยในกลุ่มบริษัททาทา สตีล (ประเทศไทย)

ปี 2563

การอนุมัติเข้าทำสัญญารับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัทย่อยในกลุ่มบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย)

การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 19 ประจำปี 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัท

แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 19

แจ้งการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 19 ประจําปี 2563 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ปี 2562

แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18 ประจำปี 2562

การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18 ประจำปี 2562 บนเว็บไซต์ของบริษัท

แจ้งกำหนดวันใช้สิทธิในการส่งคำถามสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

วันหยุดทำการของบริษัท ประจำปี 2563

ปี 2561

แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 17

แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท และเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 17

แจ้งสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้ง ที่ 17

แจ้งการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัท

ปี 2560

แจ้งความคืบหน้าโครงการเตาถลุง Mini Blast Furnace (MBF)

แจ้งหยุดการดำเนินงานเป็นการชั่วคราวของโครงการเตาถลุง Mini Blast Furnace (MBF)

แจ้งวันหยุดทำการของบริษัทประจำปี 2561

แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้ง ที่ 16

ปี 2559

แจ้งหยุดการดำเนินงานชั่วคราวของโครงการเตาถลุง Mini Blast Furnace (MBF)

แจ้งกำหนดวันใช้สิทธิในการส่งคำถามสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

ปี 2567

ประชุมผู้สื่อข่าว-นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ไตรมาส 1-2567

ปี 2566

ประชุมผู้สื่อข่าว-นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ไตรมาส 4-2566

ประชุมผู้สื่อข่าว-นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ไตรมาส 3-2566

ประชุมผู้สื่อข่าว-นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ไตรมาส 2-2566

ประชุมผู้สื่อข่าว-นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ไตรมาส 1-2566

ปี 2565

ประชุมผู้สื่อข่าว-นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ไตรมาส 4-2565

ประชุมผู้สื่อข่าว-นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ไตรมาส 3-2565

ประชุมผู้สื่อข่าว-นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ไตรมาส 2-2565

ประชุมผู้สื่อข่าว-นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ไตรมาส 1-2565

ปี 2564

ประชุมผู้สื่อข่าว-นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ไตรมาส 4-2564

ประชุมผู้สื่อข่าว-นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ไตรมาส 3-2564

ประชุมผู้สื่อข่าว-นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ไตรมาส 2-2564

ประชุมผู้สื่อข่าว-นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ไตรมาส 1-2564

ปี 2563

ประชุมผู้สื่อข่าว-นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ไตรมาส 4-2563

ประชุมผู้สื่อข่าว-นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ไตรมาส 3-2563

ประชุมผู้สื่อข่าว-นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ไตรมาส 2-2563

ประชุมผู้สื่อข่าว-นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ไตรมาส 1-2563

ปี 2562

ประชุมผู้สื่อข่าว-นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ไตรมาส 4-2562

ประชุมผู้สื่อข่าว-นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ไตรมาส 3-2562

ประชุมผู้สื่อข่าว-นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ไตรมาส 2-2562

ประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ไตรมาส 1-2562

ประชุมผู้สื่อข่าว-นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ไตรมาส 1-2562

ปี 2561

ประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ไตรมาส 4-2561

ประชุมผู้สื่อข่าว-นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ไตรมาส 4-2561

ประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ไตรมาส 3-2561

ประชุมผู้สื่อข่าว-นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ไตรมาส 3-2561

ประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ไตรมาส 2-2561

ประชุมผู้สื่อข่าว-นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ไตรมาส 2-2561

ประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ไตรมาส 1-2561

ประชุมผู้สื่อข่าว-นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ไตรมาส 1-2561

ปี 2560

ประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ไตรมาส 4-2560

ประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ไตรมาส 3-2560

ประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ไตรมาส 2-2560

ประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ไตรมาส 1-2560

ปี 2559

ประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ไตรมาส 4-2559

ประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ไตรมาส 2-2559

ประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ไตรมาส 1-2559

ปี 2566

รายงานประจำปี 2565-2566

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)